Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach

Opublikowano 2017-01-10

 

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZYSTAŃ W ŁAPACH

 

§ 1

                                                          INFORMACJE OGÓLNE         

                                    

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki udziału uczestników w zajęciach Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach.

 

§ 2

CELE I ZAŁOŻENIA

 

1.    Celem uczestnictwa w Centrum jest:

a)      kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,

b)      nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,

c)      nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,

d)     uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

2.    Formy wsparcia w ramach zajęć w Centrum to:

a)    zatrudnienie socjalne w ramach CIS,

b)   warsztaty zawodowe w grupie zawodowej,

c)    poradnictwo psychologiczne, w tym: indywidualne konsultacje, warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia,

d)   praca socjalna, w tym: poradnictwo indywidualne, warsztaty socjalne,

e)    doradztwo zawodowe, w tym: konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe,

f)    szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zasad udzielania pierwszej pomocy, BHP i ppoż., doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych.

 

§ 3

UCZESTNICTWO W CENTRUM

 

1.    Uczestnikami Centrum mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, a w szczególności:

a)      bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

b)      uzależnione od alkoholu,

c)      uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,

d)     chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

e)      długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

f)       zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

g)      uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów                     o pomocy społecznej,

h)      osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

2.    Uczestnikami Centrum nie mogą zostać osoby wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, czyli posiadające prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 

§ 4

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

 

1.    Udział w zajęciach w Centrum jest całkowicie bezpłatny.

2.    Zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach oraz na terenie Miasta i Gminy Łapy.

3.    Każdemu z uczestników przysługuje następujące wsparcie:

a)      warsztaty zawodowe w grupie zawodowej,

b)      warsztaty psychologiczne,

c)      indywidualne konsultacje z psychologiem,

d)     warsztaty socjalne,

e)      poradnictwo indywidualne pracownika socjalnego,

f)       warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, 

g)      indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,

h)      szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,

i)        szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

j)        szkolenie z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy,

k)      doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych,

l)        szkolenie BHP i ppoż.

4.    Warsztaty zawodowe, poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, doradztwo zawodowe oraz szkolenia odbywać się będą od poniedziałku do piątku (reintegracja zawodowa – 4 dni w tygodniu po min. 6 godz., reintegracja społeczna – 1 dzień w tygodniu po min. 6 godz.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem zajęć.

5.    Podczas zajęć wykorzystane będą listy obecności, ankiety, testy i kwestionariusze służące monitoringowi i ewaluacji. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji.

 

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA CENTRUM

 

1.    Uczestnik zobowiązany jest do:

a)    punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w wymiarze objętym zatrudnieniem socjalnym: warsztatach zawodowych, warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach socjalnych, warsztatach psychologicznych, grupach wsparcia, szkoleniach, indywidualnych konsultacjach,

b)   uczestniczenia w zajęciach i szkoleniach/kursach dodatkowych,

c)    potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,

d)   wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów i kwestionariuszy monitoringowych.

2.    Organizator wymaga od uczestników punktualności, obecności, aktywnego uczestnictwa w warsztatach, pozostałych zajęciach i spotkaniach oraz odpowiedniego zachowania zgodnie z normami społecznymi i zasadami przyjętymi w CIS.

3.    W przypadku przybycia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w oferowanym wsparciu. Powtórzenie takiej sytuacji skutkuje wykluczeniem uczestnika z dalszego udziału w zajęciach w Centrum.

4.    Każdy uczestnik ma prawo do:

a)    udziału w zajęciach w Centrum zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b)   zgłaszania uwag dotyczących uczestnictwa w zajęciach w Centrum bezpośrednio instruktorowi lub kierownikowi CIS,

c)    oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,

d)   otrzymania materiałów, narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć i warsztatów,

e)    zapewnienia wyżywienia w trakcie realizacji zajęć w Centrum Integracji Społecznej, w szczególności jednego posiłku dziennie w czasie objętym zatrudnieniem socjalnym, którego pokwitowaniem odbioru jest podpisanie listy obecności,

f)    do świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych, po okresie próbnym - w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych,

g)      środków ochrony indywidualnej,

h)      szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

i)        odpowiednich badań lekarskich,

j)        zaopatrzenia z tytułu wypadku w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

5.    Uczestnik ma obowiązek informowania pracowników Centrum o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych oraz o zmianach statusu na rynku pracy.

6.    Aby otrzymać certyfikat ukończenia udziału w zajęciach w Centrum, uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% zajęć objętych programem. Nieobecność na więcej niż 20% zajęć może stanowić podstawę do skreślenia z listy uczestników. Decyzja w tej sprawie należy do kierownika Centrum.

7.    Pkt. 6 nie dotyczy osób, które zakończyły udział w Centrum z tytułu podjęcia zatrudnienia, samozatrudnienia itp.

8.    W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej wynoszącej powyżej 10 dni roboczych z uczestnikiem może zostać rozwiązany Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

9.    Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego.

10.    W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody kierownika CIS na kontynuację uczestnictwa w CIS.

11.    W przypadku znalezienia zatrudnienia po zakończeniu udziału w zajęciach w Centrum uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi kopii umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

12.    Centrum Integracji Społecznej Przystań w Łapach zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku i nagrania uczestnika do celów informacyjnych i marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) – pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane podczas zajęć w Centrum.

 

§ 6

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W CENTRUM

 

1.    W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach w Centrum przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby CIS w najwcześniejszym możliwym terminie, jednak nie później niż siedem dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.

2.    W przypadku zakończenia uczestnictwa w zajęciach w Centrum w związku ze znalezieniem zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy, uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia kopii umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W sytuacji takiej jest on traktowany jako osoba, która ukończyła udział w Centrum zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa.

3.    W przypadku rezygnacji z zajęć w Centrum w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników Centrum w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Traci moc „Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej Przystań w Łapach” z dnia 03.11.2014 r.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.

3.    Złożone dokumenty są własnością Fundacji Vita Familiae. Po procesie rekrutacji będą przechowywane w archiwum organizacji tworzącej CIS.

4.    W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Centrum, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

5.    Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kierownika Centrum.

6.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2017 r.

7.    Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 

                                  

 Kierownik Centrum

Łapy, 01.03.2017 r.

Podziel się