Działania środowiskowe

Opublikowano 2017-01-10

Regulamin uczestnictwa w działaniach środowiskowych

w ramach projektu "Aktywna Integracja w Łapach"

współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1.      Regulamin określa organizację i zasady udziału w działaniach środowiskowych skierowanych do dzieci i młodzieży z otoczenia uczestników projektu „Aktywna Integracja w Łapach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.      Celem działań środowiskowych jest m.in.:

a)      stworzenie  warunków   do   bardziej   harmonijnego   rozwoju   psychicznego, fizycznego i społecznego dzieci i młodzieży

b)      wzrost skuteczności działań profilaktycznych kierowanych do młodzieży

c)      wykorzystanie wartości i możliwości jakie tkwią w prawidłowo zorganizowanym czasie wolnym, kulturze, rozrywce, zabawie

d)     wzmocnienie więzi z rodziną

e)      wzrost umiejętności zaspokajania potrzeb osobistych bez szkody dla otoczenia,

f)       zapewnienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży

g)      rozbudzanie zainteresowań

h)      aktywizacja społeczna

i)        rozwój  umiejętności  interpersonalnych,  w  tym  nawiązywania  kontaktu  z  innymi, szczególnie sprawnego porozumiewania się, wpływania na siebie nawzajem  i pomagania sobie oraz konstruktywnego rozwiązywania wspólnych  problemów; wspieranie w sytuacji kryzysu.  

 

 

 

§ 2

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

1.      Organizacja pracy

a)      W czasie zajęć, pod opieką jednego animatora w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

b)      Działania środowiskowe organizowane są w ciągu roku kalendarzowego, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

c)      Zajęcia animacyjne organizowane są w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30, w razie potrzeby w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży

2.      Organizacja zajęć animacyjnych

2.1  Podstawowe formy pracy :

a)      zajęcia rozwojowe, mieszczące się w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej, umożliwiające zwiększenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami i uczuciami, budowania konstruktywnej hierarchii wartości, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenia sobie z nadmiernym stresem i napięciem oraz umiejętności odmawiania i radzenia sobie w sytuacjach nakłaniania przez rówieśników do zachowań ryzykownych

b)      organizowanie czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, pikniki, inne formy aktywnego spędzania oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,

c)      zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, itp.,

d)     zajęcia zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny, treningi kulinarne

e)      zajęcia rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zajęcia sportowe, zabawy zręcznościowe itp.,

2.2  Dodatkowe formy pracy:

a)      organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży, ich rodzin, konkursów, zawodów, itp.

b)      zajęcia turystyczne i rekreacyjne: wycieczki, rajdy

c)      uczestnictwo w imprezach kulturalnych: np. seansach filmowych, przedstawieniach teatralnych, koncertach itp.

d)     uczestnictwo w imprezach plenerowych, wystawach, itp.

e)      uczestnictwo w działaniach na rzecz środowiska lokalnego: np. akcje „sprzątania świata”, działania na rzecz młodszych dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych

f)       inne wynikające z potrzeb uczestników.

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI

1.      Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach w ramach działań środowiskowych

1.1 Każde dziecko ma prawo do:

a)      ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

b)      właściwie zorganizowanej opieki,

c)      udziału w organizowanych zajęciach,

d)     swobody wyrażania myśli i przekonań z poszanowaniem praw innych,

e)      opieki animatora i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć, organizowanych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  mieszczącego się w Łapach przy ul. Głównej 50  i poza jego terenem.

1.2  Każde dziecko zobowiązane jest do:

a)      przestrzegania zasad kultury osobistej i relacji w grupie rówieśniczej,

b)      dbałości o wspólne dobro i porządek,

c)      ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

d)     stosowania się do uwag i poleceń animatorów.

e)      informowania animatora o każdorazowym nawet  krótkotrwałym oddaleniu się,

2.      Prawa i obowiązki rodziców dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach w ramach działań środowiskowych

a)      rodzic/ opiekun prawny ma prawo uczestniczyć wraz z dzieckiem we wszystkich formach organizowanych zajęć,

b)      rodzic/ opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, chyba że wyraża zgodę na jego samodzielny powrót. Animatorzynie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło zajęcia w czasie, kiedy powinno przebywać na nich,

c)      w przypadku zniszczenia mienia odpowiedzialność za wyrządzone przez dziecko szkody ponoszą rodzice bądź prawni opiekunowie, którzy zobowiązani są do jej naprawienia

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.  

2.      W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje koordynator Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

3.      Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do koordynatora Projektu.

4.      Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.01.2017 r.

5.      Każdy z  rodziców/ opiekunów prawnych dziecka biorącego udział w działaniach środowiskowych zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Podziel się