Klub Integracji Społecznej "Sukces w działaniu"

Opublikowano 2017-01-10

Regulamin

Klubu Integracji Społecznej w Łapach

„ Sukces w działaniu”

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

            Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach  określa organizację i zasady funkcjonowania Klubu.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest  mowa o :

 1. Klubie- należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej „ Sukces w działaniu” w Łapach.
 2. Regulaminie- należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Klubu Integracji Społecznej „ Sukces w działaniu” w Łapach.
 3. Dyrektorze- należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.
 4. Kierowniku- należy przez to rozumieć Kierownika Działu ds.. pomocy społecznej, koordynującego pracę Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach.
 5. Ośrodku- należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach.
 6. Uczestniku- należy przez to rozumieć osoby uczestniczące w zajęciach Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach.
 7. Kontrakcie socjalnym- należy przez to rozumieć pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej a pracownikiem socjalnym, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

 

§ 3

 

Klub działa w oparciu o niniejszy Regulamin oraz realizuje zadania wynikające z następujących przepisów:

 1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)
 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.    ( Dz. U. z 2016r. poz.1828 z późn. zm.):
 3. Ustawy  o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r., (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.)

§4

 

 1. Klub jest elementem wewnętrznej struktury Ośrodka.
 2. Nadzór nad Klubem sprawuje Dyrektor.
 3. Terenem działania jest miasto i gmina Łapy.
 4. Klub mieści się w Łapach przy ulicy Leśnikowskiej 54

 

Rozdział 2

ORGANIZACJA KLUBU

 

§ 5

 

 1. Klub funkcjonuje w godzinach pracy Ośrodka, jednak dopuszczalne jest funkcjonowanie Klubu w innych godzinach oraz w innym miejscu w zależności od charakteru zajęć czy potrzeb Uczestników.

 

§6

 

 1. Pracą Klubu kieruje kierownik, którego wyznacza Dyrektor.
 2. Do zadań kierownika Klubu należy w szczególności:

1.      koordynowanie bieżącej działalności Klubu;

2.      bieżąca koordynacja pracy specjalistów;

3.      organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu i bezpośredni nadzór nad rekrutacją;

4.      współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej Uczestników;

5.      reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

 

§ 7

 

1.      Do zadań poszczególnych specjalistów należy:

1.      diagnozowanie sytuacji społecznej i zawodowej Uczestników;

2.      realizowanie zaplanowanych zajęć;

3.      prowadzenie dokumentacji pracy z Uczestnikami;

4.      współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej Uczestników;

5.      prowadzenie indywidualnych konsultacji.

 

 

Rozdział 3

CELE I DZIAŁANIA KLUBU

 

§ 8

 

 1. Głównym celem Klubu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno−zawodowej  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta i gminy Łapy poprzez:

1.             organizację zajęć grupowych zgodnie z profilem kształcenia zawodowego

2.             organizację kursów zawodowych

3.             organizację praktyk zawodowych u pracodawców

2.             indywidulane i grupowe zajęcia z psychologiem;

3.             indywidulane i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

4.             indywidualne i grupowe poradnictwo socjalne;

5.             prace grup samokształceniowych.

6.             organizację doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych. 

      

     2.  Działalność Klubu opiera się na :

1.      motywowaniu do aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu;

2.      pomocy w  radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

3.      przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;

4.      kształtowaniu poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w zajęciach;

5.      rozszerzaniu oferty możliwości zagospodarowania czasu wolnego;

6.      pomocy w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia;

7.      minimalizowaniu skutków bezrobocia;

8.      reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;

9.      prowadzeniu poradnictwa zawodowego i psychologicznego;

10.  kształtowaniu umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;

11.  kształtowaniu poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w zajęciach;

12.  podwyższaniu kwalifikacji zawodowych Uczestników zajęć.

 

 

Rozdział 4

                               UCZESTNICTWO W KLUBIE

                                                               

                                                                § 9

 

1.         Uczestnikiem Klubu może być osoba zamieszkująca na terenie miasta i gminy Łapy, która jest objęta wsparciem Ośrodka, w szczególności należąca do jednej z poniższych grup:

1.           Długotrwale bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2.           Zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej

3.           Uzależnieni od alkoholu

4.           Bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej

5.           Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających

6.           Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

7.           Uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej

8.           Osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w Klubie może zostać rozszerzony o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

 

 

                                                              

§ 10

 

1.  Podstawę przyjęcia do Klubu stanowi pisemne podpisanie kontraktu socjalnego przez Uczestnika projektu.

2. Zgoda na uczestnictwo w Klubie jest dobrowolna.

 

.

                                                         Rozdział 5

                                      OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

§ 11

 

     1.  UczestnicyKlubu są zobowiązani do:

1.      przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

2.      przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego;

3.      aktywnego uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej;

4.      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;

5.      troski o tworzenie w Klubie dobrej atmosfery, opartej na wzajemnej życzliwości i tolerancji;

6.      poufności  i ochrony danych osobowych Uczestników;

7.      ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

    2.  Uczestnicy Klubu mają prawo do:

1.      godnego traktowania;

2.      przejawiania własnej inicjatywy w opracowywaniu prac grup samokształceniowych;

3.      korzystania z oferty Klubu, jego pomieszczeń i wyposażenia;

4.      zgłaszania wniosków i uwag w sprawach osobistych bądź dotyczących funkcjonowania Klubu.

    3. Na terenie Klubu zabrania się spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających.

    4. Na terenie Klubu palenie tytoniu odbywa się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.

    5.  Zaprzestanie udziału w zajęciach Klubu następuje w przypadku:

1.      stwierdzenia przez pracownika Klubu lub Kierownika, że nastąpiło naruszenie postanowień Regulaminu;

2.      trwałego opuszczania przez Uczestnika zajęć w Klubie;

3.      dobrowolnej rezygnacji Uczestnika z zajęć w Klubie;

4.      wykonania zaplanowanych działań.

 

 

 

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12

 

 1. Uczestników Klubu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ i niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnicy po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, podpisują oświadczenie o jego znajomości.  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 do

                                                                                                                       Regulaminu

 

 

ZASADY

KORZYSTANIA Z KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

„ SUKCES W DZIAŁANIU”

 

 1. Klub Integracji Społecznej jest miejscem, gdzie osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i poszukujące pracy, mogą rozwijać swoje umiejętności w poszukiwaniu pracy i uzyskaniu zatrudnienia.
 2. Klub Integracji Społecznej jest czynny w godzinach:

poniedziałek-piątek  7.30- 15.30.

 1. Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne.
 2. Po przyjęciu do Klubu Integracji Społecznej, obecność uczestnika będzie rejestrowana.
 3. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej mogą korzystać z ofert będących w posiadaniu Klubu, jak również z innych informacji niezbędnych w procesie poszukiwania pracy.
 4. Osoby korzystające z usług Klubu Integracji Społecznej zobowiązane są do przestrzegania uwag i wskazówek pracowników w nim zatrudnionych.
 5. Uczestnik Klubu Integracji Społecznej zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
 6. Uczestnik Klubu Integracji Społecznej dba o estetykę i czystość Klubu.
 7. Uczestnik Klubu Integracji Społecznej, nieprzestrzegający niniejszych Zasad, zostanie pozbawiony prawa do korzystania z usług Klubu Integracji Społecznej.

Podziel się