Program Aktywizacja i integracja

Opublikowano 2017-01-10

Program Aktywizacja i Integracja

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645 ze zm.),

1.     Charakterystyka i liczba uczestnikówprogramu

Grupa docelowa Programu Aktywizacja i Integracja: osoby bezrobotne z ustalonym profilem III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny.

Liczba uczestników:100 osób (50 osób w roku 2017 i 50 osób w roku 2018).

Ustawodawca w przepisach art. 33 ust 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucja rynku pracy określił w jednoznaczny sposób formy pomocy możliwe do stosowania w ramach poszczególnych profili. Przy ustalaniu profilu pomocy PUP dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Profilem pomocy III zostają objęci bezrobotni najbardziej oddaleni od rynku pracy, których cechuje niski potencjał zatrudnieniowy. Osoby te wymagają szczególnego wsparcia ze strony urzędu i innych instytucji rynku pracy.

2.     Kryteria doboru uczestników PAI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, po rozpoznaniu sytuacji życiowej podopiecznych,  sporządzi listy osób kierowanych do prac społecznie użytecznych. Następnie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku podjęta zostanie decyzja o tym, którzy klienci pomocy społecznej pobierający świadczenia pomocy społecznej, dla których PUP ustalił profil III pomocy, powinni zostać objęci PAI.

3.     Działania przewidziane w PAI oraz harmonogram ich realizacji:

Celem głównym „Programu Aktywizacja i Integracja”jest poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których ustalono profil pomocy III. Osiągnięty zostanie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Zadanie 1

Organizacja i przeprowadzenie działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących miasto i gminę Łapy objętych programem PAI.

 

Działania w zakresie integracji społecznej będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach.

Celem integracji społecznej jest:

 • kształtowanie aktywnej postawy w życiu zawodowym i społecznym,
 • pokonywanie własnych barier i słabości,
 • wzmacnianie motywacji,
 • aktywizacja uczestników,
 • włączanie w proces rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie samodzielności w działaniu i podejmowaniu decyzji,
 • współdziałanie w zespole,
 • podniesienie umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy.

 

Działania w zakresie integracji społecznej realizowane będą zgodnie z załączonym harmonogramem:

1.   Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne.
Tematyka:

 • komunikacja interpersonalna,
 • samoocena i poczucie własnej wartości,
 • emocje jako sposób wyrażania siebie,
 • motywacja do podejmowania ważnych zmian w swoim życiu,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • wyuczona bezradność jako czynnik hamujący podejmowanie działania,

2.  Coaching grupowy.
Tematyka:

 • uwierzyć w siebie - odkrywanie drzemiących możliwości i potencjału, określanie słabych i mocnych stron,
 • sztuka rozwiązywania problemów i przezwyciężanie własnych ograniczeń i przekonań, rola wartości w życiu człowieka,
 • finanse i Planowanie budżetu, cechy osobowościowe i ich rola w pracy zawodowej, kształtowanie właściwych postaw i relacji społecznych,
 • zarządzanie sobą w czasie; potrzeby i cele- sztuka wyznaczania celów w życiu,
 • umiejętność poszukiwania informacji i sztuka aktywnej komunikacji, trening kompetencji społecznych,
 • od planowania do działania; kształcenie ustawiczne samorozwój, motywowanie i inspirowanie do kreatywnych rozwiązań.

3. Specjalistyczne poradnictwo zawodowe. Tematyka:

 • umiejętności poszukiwania pracy,
 • autoprezentacja, przygotowanie do spotkania z pracodawcą (kreowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku),
 • formalne aspekty zatrudnienia, rodzaje umów,
 • utrzymanie zatrudnienia, budowanie relacji w miejscu pracy.

Zadanie 2

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane przez PUP w ramach prac społecznie użytecznych.

Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach PAI, ustalającego zasady i tryb wykonywanych prac na rzecz Miasta i Gminy Łapy. Rodzaj prac, miejsce oraz oznaczenie podmiotów, w których będą wykonywane prace, okresy wykonywania prac i liczbę osób uprawnionych, które zostaną skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych w podmiotach określi plan stanowiący załącznik do porozumienia.

 

4.     Informacja o podmiotach współpracujących przy realizacji programu

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych.

 

5.     Okres realizacji programu:

01.01.2017r. – 28.02.2017r. I edycja,

02.01.2018r. – 28.02.2018r. II edycja.

Podziel się