MIESZKAŃCY GMINY ŁAPY W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ!

Opublikowano 2022-04-08

  

Gmina Łapy realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Realizatorem zadania wsparcia seniorów jest Centrum Usług Społecznych w Łapach.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, angażujący do jego realizacji wolontariuszy świadczących pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł I Programu zakłada:

- Wsparcie społeczne,

- Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,

- Wsparcie psychologiczne,

- Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej tj. Centrum Usług Społecznych

 w Łapach.

Pracownik CUS kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Klubu Wolontariusza działającego przy Centrum usług Społecznych w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54, tel. 85 869 90 00.

Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

- detektor upadku,

- czujnik zdjęcia opaski,

- lokalizator GPS,

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). 

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym w celu rozeznania potrzeb w zakresie wyposażenia seniorów w opaskę bezpieczeństwa zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Łapy w wieku 65 lat i więcej do zgłaszania chęci uczestnictwa w programie - Moduł II poprzez wypełnienie ,,Karty zgłoszenia Seniora” i wysłanie jej na adres mailowy: klub.wolontariusza@cuslapy.pl lub dostarczenie do siedziby Klubu Wolontariusza przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach w terminie do 15.04.2022 roku. do godz. 10.00.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Weryfikacji danych i informacji zawartych w ,,Karcie zgłoszenia Seniora” dokona pracownik CUS w miejscu zamieszkania Seniora zgłaszającego potrzebę uzyskania wsparcia w ramach Programu. Kwalifikacji Seniora do Programu Korpus Wsparcia Seniora dokona CUS.

Program finansowany będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 są udzielane pod nr telefonu: 85 869 00 00.

Podziel się