Zaproszenie do udziału w spotkaniach Partnerskiego Zespołu Kooperacji Służb w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”

Opublikowano 2021-01-18

Zaproszenie do udziału w spotkaniach Partnerskiego Zespołu Kooperacji Służb

w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”

 

Gmina Łapy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach do udziału w pracach Zespołu zaprasza przedstawicieli władz uchwałodawczych, instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli instytucji zdrowia, edukacji, kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej, którzy na podstawie (na zasadzie) porozumienia utworzą Partnerski Zespół Kooperacji.

 

Projekt ma na celu utworzenie Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej
i wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących integracji i rozwoju usług społecznych na terenie Miasta i Gminy Łapy.

 

Celem działania Centrum Usług Społecznych jest integracja, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych, tak by stanowiły one odpowiedź na konkretne potrzeby osób, rodzin, grup społecznych oraz ogółu mieszkańców.

 

Projekt realizowany będzie w formie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych.


 

Do zadań członków Zespołu (PZK) należeć będzie:

- udział w spotkaniach i szkoleniach specjalistycznych,

- diagnozowanie i analiza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej oraz obecnego stanu świadczenia usług społecznych i zasobów partnerów,

- opracowanie koncepcji funkcjonowania partnerstwa, planu komunikacji oraz wymiany informacji,

- konsultowanie, opiniowanie i opracowanie planu i procedur wdrożeniowych,

- wypracowanie Planu Wdrożenia CUS,

- opracowanie i rekomendowanie założeń do programu usług społecznych

- przygotowanie i przekazywanie informacji na sesje Rady Miejskiej

- dokonanie przeglądu działań projektu, dzięki temu zostaną wypracowane wnioski z realizacji Planu Wdrożenia CUS oraz pakiet produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego.

 

Centrum przyczyni się do rozwoju pracy socjalnej i integracji profesji i zawodów pomocowych.

 

W celu zgłoszenia udziału w pracach Zespołu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej (załącznik) oraz dostarczenie go do 01.02.2021 r. drogą elektroniczną poprzez podpisany skan dokumentu na adres: k.zukowskakoc@cuslapy.pl lub w formie papierowej (osobiście, pocztą) do MOPS w Łapach ul. Głowna 50, 18-100 Łapy

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Podziel się