Świadczenie Dobry start - Komu przysługuje?

Opublikowano 2018-06-29

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego raz w roku jednorazowo w wysokości 300,00 zł. - przez dziecko lub osobę uczące się od klasy pierwszej szkoły podstawowej do 20. roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do 24. roku życia. Dzieciom biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczym od 7. roku życia.

Dobry start przysługuje:

rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się, którzy złożą wnioski do dnia 30 listopada danego roku wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia prawa do świadczenia dobry start. Wniosek złożony po 30 listopada nie będzie rozpatrzony

 

Na dziecko lub osobę uczącą się w szkole:

- podstawowej
- gimnazjum
- ponadpodstawowej
- ponadgimnazjalnej
- szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
- młodzieżowy ośrodek socjoterapii
-
młodzieżowym ośrodku socjoterapii
- specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym
- specjalnym ośrodku wychowawczym
- ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje:

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

- na dziecko lub osobę uczącą się, kontynuującą naukę w szkole policealnej, na studiach lub w szkole dla dorosłych

 

  • dziecko lub osobę uczącą się umieszczoną:

- w domu pomocy społecznej
- schronisku dla nieletnich
- zakładzie poprawczym
- areszcie śledczym
- zakładzie karnym
- szkole wojskowej
- innej szkole lub instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie

Podziel się