Karta Dużej Rodziny - Jak uzyskać?

Opublikowano 2016-01-01

Rodzicu, złóż wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Od 16 czerwca 2014 r. w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Już dzisiaj w programie uczestniczy 46 instytucji i firm z całej Polski, które rodzinom oferują nawet 40% zniżki.

Już dzisiaj w programie uczestniczą: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe w Gdańsku i w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, PKP Intercity, Przewozy Regionalne czy sieć supermarketów Alma a nawet stacje benzynowe.

Partnerzy Karty Dużej Rodziny https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

A TU można wyszukać Partnerów KDR na terenie całego kraju lub swojego miejsca zamieszkania https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny

 

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie http://duzarodzina.pl/karta-duzej-rodziny/karta-duzej-rodziny-znizki/ i będzie na bieżąco aktualizowany.

O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód.

Wnioski składa się w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania, mieszkańcy Łap składają wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach. Imienne karty z numerem PESEL wydawane są każdemu członkowi rodziny.

 

W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzic (rodzice) – w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

 

Do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny zgodnie z § 10 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych należy dołączyć oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  

Na Karcie zostaną umieszczone następujące informacje:

 • imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej,
 • numer PESEL,
 • termin ważności Karty,
 • numer Karty – składający się z 14 cyfr logo programu,
 • skrót KDR pisany alfabetem Braill'a,
 • oraz zabezpieczenia chroniące dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.

 

Karta jest wydawana bezpłatnie.

Kwota opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi, od 1 marca 2018 r. – 9,40 zł, natomiast kwota opłat za domówienie drugiej formy Karty wynosi 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji).

 

Pamiętaj!

Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie poinformować MOPS w Łapach o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu.

Podziel się