Konkurs ofert na sprzedaż samochodu DAEWOO- MATIZ stanowiącego własność MOPS w Łapach

Opublikowano 2020-02-17

3853_Matiz_MOPSwŁapach_02_20203.jpg

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: DAEWOO- MATIZ

Łapy dnia 17.02.2020

 

Dyrektor MOPS w Łapach

Pani Agata Ignaczuk

Ogłasza

 

Konkurs ofert na sprzedaż samochodu DAEWOO- MATIZ stanowiącego własność MOPS w Łapach ul. Główna 50.

 

  1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

 

Dane identyfikacyjne samochodu marki DAEWOO- MATIZ

Marka: DAEWOO- MATIZ

Model: SUPA

Nr rejestracyjny: BIP 8255

Rok produkcji: 1999 r,

Data pierwszej rejestracji: 08.12.1999r.

Nr VIN: KLA4M11BDYC370638

Pojemność silnika: 796,00 ccm, moc: 37,50 kW

Przebieg 169 537 km (X 2019)

Kolor: zielony

Stan techniczny:

Ogumienie kół jezdnych o częściowym zużyciu profilu bieżnika.. Silnik  i układ jezdny sprawny, akumulatory do wymiany. Samochód posiada ważne  ubezpieczenie OC. Samochód nie przeszedł badań technicznych.

Dokumentacja fotograficzna z 13lutego 2020 roku w załączeniu.

Dodatkowe informacje na ww. temat można uzyskać w pokoju nr 4.MOPS w Łapach, Główna 50 lub telefonicznie 882 620 777 (Ryszard Łapiński).

Samochód można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu oględzin, tel. 882 620 777 (Ryszard Łapiński).

 

2. SPRZEDAŻ nie podlega opodatkowaniu VAT.

 

3. SKŁADANIE 1 OTWARCIE OFERT

3.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy kupujący może złożyć tylko jedną ofertę.

3.2 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania kupującego. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji kupującego na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

3.3 Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.4 Do oferty należy załączyć:

3.4.1 pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych,

UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3.5 Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego: Sekretariat, pokój nr 21 (parter) lub przesłać na adres MOPS w Łapach, ul. Główna 50, 18-100 Łapy w terminie do dnia 03.03.2020r.  

3.6 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez wykonawców drogą pocztową lub przez kuriera.

3.7 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta   sprzedaż samochodu DAEWOO- MATIZ” oraz napisem „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

3.8 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane oraz zostaną zwrócone bez  otwierania.

3.9 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MOPS w Łapach, ul. Główna 50, 18-100 Łapy w dniu 04.03.2020. o godz. 12.00 sala konferencyjna   MOPS

3.10 Do odbycia konkursu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.

 

4. BADANIE 1 WYBÓR OFERTY, PODPISANIE UMOWY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

4.1 Kupujący który składa ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty otwarcia przetargu.

4.2 W toku badania i oceny ofert sprzedający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.3 Sprzedający odrzuca ofertę jeżeli:

  • wykonawca nie spełnia warunków udziału w przetargu,
  • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia,
  • jest nieczytelna,
  • została złożona lub wpłynęła pocztą po terminie (nie liczy się data stempla pocztowego).
  • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.4 Sprzedający sprzeda samochód kupującemu, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu oraz zawiera najwyższą cenę zakupu samochodu.

4.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający jednocześnie zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając  nazwę, siedzibę i adres oferenta, którego ofertę wraz z uzasadnieniem jej  wyboru, a także informacje o ofertach, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.

4.6 W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja konkursowa wybierze jako kupującego oferenta który jako pierwszy złożył ofertę o najwyższej wartości,

4.7 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zamieści informacje,  o których mowa powyżej, na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia http://9660591331.bip.gov.ploraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Łapach.

4.8 Sprzedający niezwłocznie zawiadomi wybranego oferenta/kupującego o miejscu i terminie zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej.

4.9 Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

4.10 W przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy kupna, sprzedający może "brać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, zachowując zasadę w przypadku równorzędnych wartościowo ofert kolejność ich złożenia.

4.11 Samochód zostanie wydany i przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym przez sprzedającego (MOPS w Łapach) dla kupującego po uprzednim dokonaniu zapłaty całości zaoferowanej kwoty.

4.12 Przemieszczenie samochodu po odbiorze odbędzie się we własnym zakresie i na koszt kupującego.

4.13 Zapłatę należy uiścić w ciągu 5 dni od daty wstawienia faktury na konto wskazane na fakturze.

4.14 Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez "brania którejkolwiek z ofert i podania przyczyny.

4.15 Z przeprowadzonego pisemnego konkursu ofert zostanie sporządzony protokół.

Załączniki:

  1. Formularz oferty.
  2. Wzór umowy
  3. Dokumentacja fotograficzna

 

Opracował: R. Łapiński

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor MOPS w Łapach

Agata Ignaczuk

Podziel się