Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY - 2 etaty w Centrum Usług Społecznych w Łapach

Opublikowano 2021-11-03

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach

 ogłasza nabór na stanowisko

 PRACOWNIK SOCJALNY  - 2 etaty

w Centrum Usług Społecznych w Łapach

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Posiada wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art.116 ustawy z dnia 12 marca 2004  r. pomocy społecznej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), tj. spełnianie co najmniej jednego z warunków:
  • Dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  • Ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
  • Do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego  na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem na umyślne przestępstwa skarbowe;
 4. Posiada pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 5. Posiada nieposzlakowaną opinię;
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 7. Znajomość następujących aktów prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu pracy socjalnej
 2. Umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej;
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 4. umiejętność  obsługi komputera (programy Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych)
 5. zdolności interpersonalne  a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania działań,
 6. umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej,
 7. predyspozycje  osobowościowe: skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, terminowość, odporność na stres,  systematyczność,
 8. sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 9. wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności

 1. Praca socjalna;
 2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 3. Dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 4. Udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
 5. Pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa , terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 6. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 7. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie  działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 8. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
 9. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i  rodzin;
 10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 11. Inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych
 12. Obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;
 13. Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej; 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) list motywacyjny,

3)  kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)  kwestionariusz osobowy (dostępny na  https://9660591331.bip.gov.pl/    w zakładce „ ogłoszenia o pracę”),

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

    do celów rekrutacyjnych (dostępny na https://9660591331.bip.gov.pl/

    w zakładce „ ogłoszenia o pracę”),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  
     praw publicznych.

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku
11) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i

      umiejętności, referencje.

 

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie p.21 lub przesłać na adres Centrum Usług Społecznych, 18-100 Łapy, ul. Główna 50, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny ” do dnia 15.11.2021 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do CUS w Łapach).  

 

6. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony na okres 3  miesięcy.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Łapach, ul. Główna 50,
 4. Czas pracy – 8 godzin dziennie
 5. Wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

 

 7. Informacje dodatkowe:

1) oferty, które wpłyną do Centrum Usług Społecznych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Łapach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosi poniżej 6 %.

3) oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie,

4) dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

4) dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

5) dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

6) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, - II etap -  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  na  https://9660591331.bip.gov.pl/ Biuletynu informacji Publicznej ( w zakładce ogłoszenia o pracę), www.mopslapy.pl( w zakładce konkursy i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych w Łapach

 

Łapy, dn. 03.11.2021 r.

Podziel się