OGŁOSZENIE - nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi - organizator pomocy społecznej

Opublikowano 2022-04-22

Dyrektor

Centrum Usług Społecznych w Łapach

ogłasza nabór

na stanowisko pomocnicze i obsługi – organizator pomocy społecznej

 

 1. Wymagania niezbędne:

Organizatorem pomocy społecznej może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej ;

 2. posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;

 3. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego;

 4. posiada obywatelstwo polskie;

 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.


 

 1. Wymagania dodatkowe:


 

 1. umiejętność sprawnej organizacji pracy;

 2. umiejętność współpracy w grupie;

 3. umiejętność obsługi komputera (programy Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych)

 4. znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 5. znajomość przepisów kodeku postępowania administracyjnego

 6. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów

 7. znajomość programu SI POMOST

 8. zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania działań,

 9. umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej,

 10. predyspozycje osobowościowe: skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, terminowość, odporność na stres, , systematyczność,

 11. sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

 12. dobra organizacja pracy

 13. wysoka kultura osobista.


 

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

Do zadań organizatora pomocy społecznej należy w szczególności organizowanie wykonywania przez centrum zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności:

 1. kierowanie działem ds. pomocy społecznej, organizowanie pracy podległych pracowników socjalnych oraz nadzór i kontrola nad rzetelnością, jakością i zgodnością ze stanem faktycznym i prawnym sporządzanych przez nich dokumentów,

 2. sprawowanie nadzoru nad pracą asystentów rodziny,

 3. opracowywanie we, współpracy z asystentami rodzin, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej. Opiniowanie i zatwierdzanie oceny rozwiązania problemów rodziny.

 4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników porządku pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych a także przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

 5. realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacja programów rządowych pomocy społecznej mających na celu ochronę i poprawę życia osób, rodzin i grup społecznych

 6. prowadzenie analizy wykorzystania środków przychodzących z budżetu i innych będących w dyspozycji jednostki,

 7. kontrolowanie prawidłowości i rzetelności prowadzonych przez pracownika socjalnego rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz ich zatwierdzanie,

 8. organizowanie udzielania świadczeń pomocy społecznej – pieniężnej, w naturze i usługach,

 9. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej,

 10. kompletowanie dokumentacji wymaganej do przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej

 11. współdziałanie w sprawach świadczeń pomocy społecznej z działem księgowości,

 12. współpraca przy opracowywaniu planów ośrodka z zakresu pomocy społecznej

 13. organizowanie okresowych narad z pracownikami w sprawach związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,

 14. nadzór nad merytorycznym i terminowym przygotowywaniem dokumentów, planowania i sprawozdawczości..


 

 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,

6) kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.mopslapy.pl w zakładce „ konkursy i ogłoszenia”),

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

do celów rekrutacyjnych (dostępny na www.mopslapy.pl w zakładce „ konkursy i ogłoszenia”),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych.

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku
urzędniczym,

11) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i

umiejętności, referencje.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie p.21 lub przesłać na adres Centrum Usług Społecznych, 18-100 Łapy, ul. Główna 50, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – organizator pomocy społecznej ” do dnia 04.05.2022 r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do CUS w Łapach).

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na 3 miesięczny okres próbny.

 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,

 3. Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Łapach, ul. Główna 50,

 4. Czas pracy – 8 godzin dziennie

 5. Wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.

 

 1. Informacje dodatkowe:

1) oferty, które wpłyną do Centrum Usług Społecznych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Łapach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosi poniżej 6 %.

3) oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie,

4) dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

4) dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

5) dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

6) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, - II etap - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej na www.mopslapy.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych w Łapach


 

Łapy, dn. 22.04.2022 r. 

Podziel się