OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY ŁAPY W LATACH 2021 r. - 2022 r.

Opublikowano 2021-07-22

 

Załącznik nr 1

Zarządzenia nr 18/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

z dnia 22 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY ŁAPY
W LATACH 2021 r. - 2022 r.

 

Konkurs ogłaszany jest w ramach projektu, pn. „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie:  2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

I.RODZAJ ZADANIA

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAPACH OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁAPY BĘDĄCYCH USŁUGAMI SPOŁECZNYMI OKREŚLONYMI W PROGRAMIE USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAPY (PRZYJĘTEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XLI/314/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH Z DNIA 25.06.2021 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH PN. „PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAPY”) Z ZAKRESU: POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W LATACH 2021- 2022

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

 

Kwota konkursu:500000.00 PLN

Składanie ofert od:2021-07-23

Składanie ofert do:2021-08-16

Forma realizacji:Powierzenie realizacji zadania publicznego

Link do BIP:https://9660591331.bip.gov.pl/

Miejsce składaniapapierowej wersji:nie dotyczy

Osoba do kontaktu:

Marzena Krasnopolska - Specjalista tel.: 85 715 25 50 wew. 208

Koszty administracyjne:nie więcej niż 15.00 % od wartości dotacji

 

 1. ZAKRESY REALIZACJI

Nazwa obszaru: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 1. Usługa z zakresu:polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, pobudzania aktywności obywatelskiej, ochrony środowiska ( art. 2 ust.1 pkt. 1,2,4,6,11,13 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.)–prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej(CAS)

Kwota przeznaczona na zadanie: 400 000,00 PLN

Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 400 000,00 PLN

Dotacja wypłacana w transzach:

IX.2021 – XII.2021: 150 000,00

I.2022 – VIII.2022: 250 000,00

Koszty administracyjne: nie więcej niż 15.00 % od wartości dotacji

Termin realizacji zadania: 09.2021r. – 08. 2022r. (12 m-cy)

 

Cel główny:

Zapewnienie mieszkańcom gminy Łapy dostępu do dobrej jakości usług społecznych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej. Wzmocnienie kompetencji społecznych, pobudzanie aktywności obywatelskiej, wspieranie aktywności społecznej mieszkańców gminy Łapy. Dzięki uczestnictwu mieszkańców w spotkaniach poprawi się jakość ich życia oraz wzrosną ich możliwości życiowe i edukacyjne.

Cele szczegółowe:

 • Wsparcie mieszkańców z gminy Łapy w obszarze emocjonalnym oraz społecznym w okresie realizacji usługi;
 • Budowanie i rozwijanie kompetencji rodzicielskich wśród opiekunów dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach edukacyjnych;
 • Wspieranie rodziców, uczestniczących w zajęciach, w procesie wychowania dzieci i młodzieży;
 • Rozwój zainteresowań i aktywne wypełnianie wolnego czasu;
 • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie grup zajęciowych, dostosowanych do potrzeb klientów CAS;
 • Integracja rodzin biorących udział w zajęciach CAS, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej;
 • Motywowanie do aktywnego włączenia się mieszkańców w funkcjonowanie środowiska lokalnego, w tym pobudzanie do aktywności obywatelskiej;
 • Przełamywanie izolacji społecznej;
 • Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Łapy

Odbiorcy działań:

Działania w ramach zadania powinny być skierowane dowszystkich osóbzamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Łapy, w szczególności będą to osoby:

 • rodziny, w tym rodzice w odziaływaniu na dzieci i młodzież,
 • osoby opiekujące się osobami zależnymi,
 • dzieci i młodzież,
 • osoby starsze,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań w ramach zadania powinien uwzględniać np.:

 • Centrum ma prowadzić działania adresowane do różnych grup wiekowych. Wśród tych działań wymienić należy między innymi:
  • warsztaty tematyczne i zajęcia dla różnych grup odbiorców,
  • organizacja stałych form edukacyjnych, integracyjnych, kulturalnych irekreacyjno –animacyjnych dostosowanych do odbiorców działań w tym m.in.: organizację zajęć, wykładów, prelekcji, konkursów, spotkań, pogadanek, zajęć ruchowych i sportowych zwiększających sprawność psychomotoryczną, uczestnictwo/prowadzenie imprez okolicznościowych, kulturalnych lub sportowych, itp. (proponowane aktywności: dostęp do komputera, Internetu, bilard, piłkarzyki, cymbergay, zestaw VR, nordicworking – sprzęt udostępniony przez realizatora projektu),
  • wycieczki edukacyjne (np. wyjazdy do kina, na kręgle, do opery, teatru)
  • organizacja warsztatów, konferencji, dyskusji i pogadanekna tematy zgodnie z potrzebami wskazanymi w raporcie z Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Łapy (m.in. na tematy związane z polityką prorodzinną, wspieraniem rodziny, pomocą społeczna, profilaktyką zdrowotną, wspieraniem osób niepełnosprawnych, pobudzaniem aktywności obywatelskiej), link do raportu z Diagnozy: http://mopslapy.pl/uploads/2021/06/4803_RAPORT1a.PDF
  • poradnictwo dla rodzin (małżonków, rodziców w oddziaływaniu na dzieci i młodzież),
  • działania podejmujące aktywność osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
  • działania wpływające na aktywną integrację międzypokoleniowa,
  • spotkania ze specjalistami,
  • doradztwo i konsultacje edukacyjno-animacyjne.
 • Centrum Aktywności Społecznej ma służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań grup zainteresowanych wybranym zagadnieniom w celu rozwijania nowych aktywności. W przypadku, gdy sytuacja pandemiczna kraju nie zezwala na prowadzenie działalności polegającej na udostępnieniu miejsca integracji społeczności lokalnej, podmiot prowadzi działania związane z funkcjonowaniem Centrum adekwatnie do wytycznych.
 • Szeroka promocja nowych usług prowadzonych w Centrum Aktywności Społecznej.

Dokumentacja z realizacji zadania:

 • Listy obecności z poszczególnych grup zajęciowych,
 • Deklaracja uczestnictwa,
 • Sprawozdanie z działań organizacji realizującej działanie raz na kwartał (w tym m.in. informacje dotyczące liczby osób korzystających z usług dostarczanych przez CAS, liczby prowadzonych zajęć, warsztatów, pogadanek, wycieczek, usług realizowanych przez Centrum, liczby zawiązanych grup funkcjonujących przez okres prowadzenia CAS, liczby zorganizowanych wydarzeń o zasięgu lokalnym),
 • Dokumentacja z realizacji, monitoringu i ewaluacji zadania,
 • Indywidualne karty usługi,
 • Ankieta zadowolenia z realizacji usługi,
 • Dokumentacja zdjęciowa, inne.

Oczekiwane rezultaty zadania 

 • Min. 150 osób objętych wsparciem w ramach projektu,
 • Min. 3 grupy funkcjonujące przez okres prowadzenia CAS,
 • Min. 12 form edukacyjnych,
 • Min. 3 wydarzenia o zasięgu lokalnym,
 • Min. 30 godzin przeprowadzonegodoradztwa edukacyjno - animacyjnego,
 • Usługa prowadzenia CAS świadczona min. 5 dni w tyg. w godz. 8.00 – 21.00 (min. 8 godz. dziennie)

Obowiązkowo w ofercie w pkt. III.6 należy wypełnić dodatkową informację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego pn. Sposób mierzenia osiągniętych rezultatów.

Miejsce świadczenia usługi społecznej: Centrum Aktywności Społecznej

Na potrzeby utworzenia i prowadzenia Centrum Aktywności Społecznej zostanie  wynajęty lokal na terenie gminy Łapy i udostępniony nieodpłatnie do dyspozycji organizacji pozarządowej lub podmiotom ekonomii społecznej, która w ramach konkursu ofert otrzyma zlecenie zadania realizacji usługi społecznej. Pomieszczenia CAS będą udostępniane wszystkim mieszkańcom, do realizacji działań edukacyjno-integracyjnych, spotkań sąsiedzkich, spotkań obywatelskich i innych aktywności.

Dotacja będzie przekazana jednemu podmiotowi.

Maksymalna dotacja na lata: 

Rok 2021 –150 000,00 zł 

Rok 2022 –250 000,00 zł

 

 1. Usługa z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej, wspierania rodziny, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych (art. 2 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 6, 11ustawy z dnia 19 lipca 2019r.) – prowadzenie Akademii Lidera Lokalnego.

Kwota przeznaczona na zadanie: 100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 100 000,00 PLN

Dotacja wypłacana w transzach:

IX.2021 – XII.2021: 50 000,00

I.2022 – VIII.2022: 50 000,00

Koszty administracyjne: nie więcej niż 15.00 % od wartości dotacji

Termin realizacji zadania: 09.2021r. – 08. 2022r. (12 m-cy)

 

Cel główny:

Zapewnienie mieszkańcom gminy Łapy dostępu do dobrej jakości usług społecznych poprzez prowadzenie Akademii Lidera Lokalnego. Wzmocnienie kompetencji liderskich, pobudzanie aktywności obywatelskiej, wspieranie aktywności społecznej mieszkańców gminy Łapy.

Cele szczegółowe:

 • pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Łapy.
 • przygotowanie kobiet i mężczyzn do bycia autentycznym liderem społecznym w środowisku lokalnym, budowanie i rozwijanie kompetencji liderskich,
 • wyposażenie lokalnych liderów w wiedzę i umiejętności nt. działań związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców Łap w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin, w tym dzieci i młodzieży, itp.
 • promowanie partycypacji obywatelskiej i edukowanie w temacie rewitalizacji społecznej,
 • pobudzanie osób starszych, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności obywatelskiej,
 • zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy na potrzeby społeczności lokalnej,
 • wzrost umiejętności samoorganizacji się społeczności lokalnej i wzmocnienie integracji środowiska lokalnego,

Odbiorcy działań:

Działania w ramach zadania powinny być skierowane do wszystkich osóbzamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Łapy, w szczególności tych, które mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych.

Zakres zadań w ramach zadania powinien uwzględniać np.:

 • Trening interpersonalny,
 • Warsztaty liderskie (komunikacja interpersonalna, asertywność, service design usług społecznych, praca metodą projektu, negocjacje, partycypacja w rewitalizacji metody włączania w procesy rewitalizacyjne, skuteczność osobista: korzenie i skrzydła lidera, autoprezentacja/ lider, liderka, inicjatorzy zmian społecznych).
 • Punkt wsparcia lidera/ki.
 • Akcje społeczne: np. Zmieniam (lokalnie) świat,
 • Organizowanie konkursów na oddolne inicjatywy realizowane przez uczestników.

 

Dokumentacja z realizacji zadania:

 • Listy obecności z poszczególnych grup zajęciowych,
 • Deklaracje uczestnictwa,
 • Sprawozdanie z działań organizacji realizującej działanie raz na kwartał (w tym informacje dotyczące liczby uczestników objętych wsparciem, liczby przeprowadzonych warsztatów tematycznych, liczby zrealizowanych oddolnych inicjatywy przez uczestników, liczba liderów wspartych w Punkcie wsparcia lidera),
 • Sprawozdanie z zrealizowanych inicjatyw społecznych,
 • Dokumentacja z realizacji, monitoringu i ewaluacji zadania,
 • Ankieta zadowolenia z realizacji usługi,
 • Dokumentacja zdjęciowa, inne.

Oczekiwane rezultaty zadania 

 • min. 40godz. warsztatów dla liderów i organizacji,
 • objęcie wsparciem min. 25 uczestników (liderów)
 • min. 10 oddolnych inicjatyw o wartości min. 3000zł każda, zrealizowanych z udziałem uczestników ALL, wspartych systematycznym mentoringiem Akademii Lidera.
 • mini. 1 akcja społeczna

Obowiązkowo w ofercie w pkt. III.6 należy wypełnić dodatkową informację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego pn. Sposób mierzenia osiągniętych rezultatów.

Miejsce świadczenia usługi społecznej: Akademia Lidera Lokalnego

Na potrzeby utworzenia i prowadzenia Akademii Lidera Lokalnego zostaną udostępnione pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy Łapy.

Dotacja będzie przekazana jednemu podmiotowi.

Maksymalna dotacja na lata: 

Rok 2021 – 50 000,00 zł 

Rok 2022 – 50 000,00 zł

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
 2. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
 3. Uchwałą Nr XXXII/256/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżeciegminy na 2021 rok.
 4. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłoszenie konkursu, składanie ofert, umowy oraz sprawozdawczość realizowania jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego (generator wniosków) www.witkac.pl.
 5. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem ofert zwane dalej Oferentami.
 6. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. za pośrednictwem „operatorów projektu”.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania jeśli dotyczy w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 8. Oferty sporządzone wadliwie, nieprawidłowo podpisane lub złożone bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 9. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadań.
 2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2022 r.
 3. Oferent powinien posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.
 4. Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadania powinna zawierać w szczególności elementy określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 5. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 6. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Łapy.
 7. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta umową oraz w zakresie opisanym w ofercie, gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 8. Dotacja nie może być przeznaczona na:
  a)    remonty budynków,
  b)    wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
  c)    wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien,
  d)    odsetki od zadłużenia,
  e)    darowizny na rzecz innych osób,
  f)    działalność gospodarczą,
  g)    wydatki nieuwzględnione w ofercie i (lub) w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
 9. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Łapach.

 

VI. Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert – do dnia 16sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.
 2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl. Formularz oferty konkursowej w serwisie witkac.pl jest zgodny z wzorem określonym w aktualnym załączniku nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Formularz oferty należy przygotować w języku polskim.
 4. Termin złożenia ofert elektronicznie w serwisie witkac.pl: do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.
 5. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych witkac.pl niezbędne jest wydrukowanie oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty (wygenerowanym automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty), podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty  oraz  obowiązującymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminiedo 17 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach/Centrum Usług Społecznych w Łapach):
  • osobiście w godzinach:  7.30 – 15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach/Centrum Usług Społecznych w Łapach;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach/Centrum Usług Społecznych w Łapach,ul. Główna 50, 18-100 Łapy;
  • za pomocą profilu zaufanego ePUAP;
  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres kontakt@cuslapy.pl.
 6. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia podpisanej oferty i potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach/Centrum Usług Społecznych w Łapach oświadczenie o wycofaniu oferty.
 7. W ofercie należy wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w pkt. III ppkt. 6 oferty.
 8. Obligatoryjnie należy złożyć:

a)prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

b)w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

c)w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

d) kopię umowy lub statut spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

e)kopię pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofert przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 8.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.
 3. Komisja konkursowa ocenia oferty w oparciu o kryteria wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), biorąc pod uwagę następujące kryteria:

KRYTERIA  FORMALNE

 1. Oferta została złożona terminowo w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie    TAK/NIE
 2. Oferta została złożona przez podmiot uprawniony i podpisana została przez osoby upoważnione  TAK/NIE
 3. Oferta została złożona na właściwym formularzu i zawiera wszystkie informacje wymagane do oceny merytorycznej  TAK/NIE
 4. Do oferty zostały dołączone załączniki   TAK/NIE

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Organizację,  (0-15 pkt)
  •    Opis zadania: rzetelny i wyczerpujący: sposób rekrutacji uczestników,  grupę docelową, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspakajanie potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty (0-5 pkt),
  •    Ocena zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (0-5pkt),
  •    Ocena sposobu monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika (0-5 pkt).
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-10 pkt)
  •    Koszty racjonalne i niezbędne z punktu widzenia realizacji zadania (0-5 pkt),
  •    Prawidłowość zakwalifikowania kosztów do kategorii kosztorysu (0-5 pkt).
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Organizacja będzie realizować zadanie publiczne (0-10 pkt)
  •    Opis kadry projektu rzetelny i niezbędny z punktu widzenia realizacji zadania (0-5 pkt),
  •    Plan i harmonogram działań: czy zawiera opis działania wraz z określeniem ich uczestników oraz terminów ich realizacji (0-5 pkt),
 4. Ocena i analiza realizacji zleconych Organizacji zadań publicznych, która w latach poprzednich realizowała zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy współpracy z administracją publiczną różnego szczebla) (0-10 pkt)
  •    Informacja o wcześniejszej działalności Organizacji w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne (0-5 pkt),
  •    Opis dotyczący rzetelności i terminowości rozliczeń w ramach realizacji dotychczasowych zadań publicznych we współpracy z administracją publiczną różnego szczebla (0-5 pkt).
 5. Punkty dodatkowe/premiujące
  1. Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej (0- 10pkt):
   • Prowadzenie CAS w godzinach popołudniowychmin. do godz. 20.00 – 1 pkt za każdy dzień w tygodniu (0-5 pkt.)
   • Ilość osóbpowyżej minimum określone w konkursie objętych wsparciem w ramach Centrum:

151 – 160 osób (1 pkt.)

161 i więcej osób (2 pkt.)

 • Ilość grup funkcjonujących przez okres prowadzenia CAS powyżej minimum określone w konkursie (3 pkt.)
 • Prowadzenie Akademii Lidera Lokalnego: (0-10pkt.)
  • Ilość zorganizowanych oddolnych inicjatyw lokalnych, powyżej minimum określone w konkursie:

do 13 inicjatyw lokalnych (2 pkt.)

14 i więcej (3 pkt.)

 • Zorganizowanie 2 i więcej akcji społecznych (2 pkt.)
 • Objęcie wsparciem 30 i więcej uczestników/liderów (5 pkt.)

 

 1. Maksymalna liczba punktów: 45 (bez punktów premiujących). Uwaga: Dotację mogą uzyskać wyłącznie te podmioty, które uzyskają więcej niż 50% punktów (tj. co najmniej 22,5 pkt.) za w/w kryteria merytoryczne konkursu.
 2. Ze spełnienie kryteriów premiujących, Oferent może otrzymać max 10 pkt za realizację każdej usługi społecznej (CAS, ALL)
 3. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi, w tym uzupełnienia opisów w poszczególnych punktach oferty zgodnie z warunkami realizacji zadania określonymi w niniejszym ogłoszeniu
 4. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty ostatecznego składania ofert.
 5. Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych. Wyboru ofert dokona Dyrektor Centrum Usług Społecznych w  Łapach.
 6. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizacje zadania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych oraz Urzędu Miejskiego w Łapach oraz opublikowana na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach/Centrum Usług Społecznych w Łapach www.mopslapy.pl, oraz w Biuletynie informacji Publicznej https://9660591331.bip.gov.pl/
 7. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

VIII . Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.


W latach 2020-2021 tj. w roku ogłoszenia niniejszego otwartego konkursu ofert nie zostały zrealizowane  żadne zadania publiczne tego samego rodzaju.

 

 1. Postanowienia końcowe

Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy jest zobowiązany do:

zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (dokumentach, materiałach, plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.),  a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, na banerach i własnych stronach internetowych informacji o tym, iż zadanie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zgodnie z przepisami i normami wskazanymi w Wytycznych/Dokumentach programowych dotyczących zasad promocji w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 1. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach / Centrum Usług Społecznych w Łapach (ul. Główna 50, 18-100 Łapy), NIP: 9660591331, REGON: 050259294, kontakt@cuslapu.pl,www.mosplapy.pl; https://9660591331.bip.gov.pl/
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z otwartym konkursem ofert na realizację zadań gminy Łapy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w latach 2021- 2022 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy Łapy w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w latach 2021- 2022
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

Podziel się