ZARZĄDZENIE nr 19/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 22 lipca 2021 r.

Opublikowano 2021-07-22

ZARZĄDZENIE nr 19/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

z dnia  22 lipca 2021 r.

 

w sprawie naboru członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty                         w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łapy będących usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Łapy z zakresu:  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w latach 2021- 2022

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozdziałem XI Rocznego Programu współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/220/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021” (Dz. Urzęd. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4637) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), działających na terenie gminy Łapy, ogłasza się nabór członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Łapy w 2021 r.  w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w latach 2021- 2022

 

§ 2.

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3.

 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podziel się