Pomoc lekowa - Jak się ubiegać?

Opublikowano 2016-01-01

Kategoria Pomoc lekowa

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta i gminy Łapy
Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej,
  2. w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym – zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę,
  3. w przypadku osób niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności,
  4. oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydane na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty,
  5. kserokopię recepty wystawionej na nazwisko osoby uprawnionej obejmującej leki wymienione w fakturze.

Podziel się