Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano 2020-12-03

Kategoria Pomoc społeczna

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Obchody te inspirują do działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym oraz lepszego zrozumienia problematyki niepełnosprawności.

W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych chcemy przypomnieć z jakich form wsparcia mogą korzystać osoby niepełnosprawne i ich rodziny w Gminie Łapy.

  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  2. Na ternie Gminy działała Środowiskowy Dom Samopomocy dla ponad 40 osób. Do zadań ŚDS-u należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku: osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje przez 8 godzin w ciągu dnia (od poniedziałku do piątku), gdzie przez co najmniej 6 godzin prowadzona jest rewalidacja, rehabilitacja oraz inne zajęcia terapeutyczne.
  3. W 2020r. wprowadzono nową usługę społeczną – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne mogą podejmować aktywność społeczną. Asystent pomoże osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, rodziny i znajomych. Adresatami programu są osoby niepełnoprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
  4. W 2020r. Gmina Łapy pozyskała dofinansowanie na budowę„Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym”. Z usług Centrum opiekuńczo-mieszkalnego będą korzystały dorosłe osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdzie będą miały zapewnione usługi zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Wsparciem zostanie objętych 18 osób niepełnosprawnych, w tym 6 korzystających z usług zamieszkiwania dziennego i 12 korzystających z usług wsparcia całodobowego. W Centrum oferowane będzie różnorodne wsparcie, w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.
  5. W okresie pandemii COVID-19 prowadzona jest akcja pt. „Wspieraj Seniora” polegająca na zapewnieniu wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
  6. W strukturach MOPS działa Dzienny Dom „SENIOR+”, w którym ponad połowa uczestników to osoby niepełnosprawne. Dom zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu SENIOR+ udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
  7. W 2021r. planuje się uruchomienie Klubu „SENIOR+”dla 20 osób.Działalność  Klubu  „Senior+”  będzie polegała  na  motywowaniu  seniorów  do  działań  na  rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.
  8. Gmina Łapy w 2020r. przystąpiła do Programu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dzięki realizowanym przez Gminę Łapy projekcie, osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności będą mieć zapewnione wsparcie związane z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym. Niebawem poznamy wyniki konkursu.


Z okazji tego święta wszystkim osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, przyjaciołom życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu. Niech każdy dzień przynosi Państwu dużo radości i zadowolenia.

Podziel się