Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Opublikowano 2022-03-28

Kategoria Pomoc społeczna

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie?

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz załącznik do wniosku.

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

  1. Udaj się do:

Centrum Usług Społecznych w Łapach (zgodnie z miejscem zamieszkania - Gmina Łapy)

ul. Główna 50, wejście od ul. Nowej

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

i złóż wniosek.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w Centrum Usług Społecznych w Łapach.

Świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie) na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Jest również możliwość złożenia wniosku (z załącznikami) przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Podziel się