Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach

  • START
  • Projekty
  • Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach

Opublikowano 2016-06-06

Kategoria Projekty

Realizator:Fundacja Vita Familiae.
Finansowane: ze środków Gminy Łapy.
Cel projektu:zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy min. 24 osób z terenu miasta i gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne w ramach CIS w Łapach.

Centrum Integracji Społecznej na terenie Łap prowadzone było przez Fundację Vita Familiae w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla bezrobotnych mieszkańców miasta i gminy Łapy. Projekt pod nazwą  „Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach” trwał od 8 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku.

Całkowity koszt projektu wyniósł 500225,44 zł. W trakcie trwania projektu Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego podpisało 40 uczestników, którzy poprzez realizację celów szczegółowych pracowali nad zwiększeniem swoich szans na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Z racji dużej rotacji uczestników aktualnie w CIS biorą udział osoby będące na różnych etapach realizacji podpisanych IPZS. Trzech z nich w lutym 2016r.  przechodziło okres próbny.

 

Celami szczegółowymi projektu było:

a)    poszerzenie zakresu pomocy społecznej o nowe formy aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gm. Łapy oraz zwiększenie dostępu osób bezrobotnych do programów aktywizacyjnych w gm. Łapy,

b)   podniesienie poziomu umiejętności samodzielnego funkcjonowania uczestników w społeczeństwie oraz dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy poprzez prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej,

c)    otrzymanie zatrudnienia przez min. 20% uczestników do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie.

 

W ramach zadania publicznego zrealizowano:

- 386 godzin wsparcia pracownika socjalnego, w tym warsztaty grupowe 288 godzin, wsparcie indywidualne 98 godzin,

-  384 godzin wsparcia psychologa, w tym warsztaty grupowe 288 godzin, wsparcie indywidualne 96 godzin,

- 96 godzin wsparcia doradcy zawodowego, w tym warsztaty grupowe 72 godziny, poradnictwo indywidualne 24 godziny.

Reintegracja społeczna prowadzona była 1 dzień w tygodniu po min. 6 godz., zaś reintegracja zawodowa 4 dni w tygodniu po min. 6 godzin. Reintegracja zawodowa odbywała się w 3 grupach: 2 gr. gastronomiczno-opiekuńczo-porządkowe, 1 gr. ogrodnicza i zieleni miejskiej.Wszystkie zajęcia odbywały się według wcześniej przygotowywanych planów rocznych i miesięcznych.

Mierzalnym efektem reintegracji społecznej i zawodowej Uczestników jest podjęcie zatrudnienia przez 6 osób.

Podziel się