Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielenia świadczeń z pomocy społecznej

  • START
  • RODO
  • Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w c

Opublikowano 2021-01-05

Kategoria RODO

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielenia świadczeń z pomocy społecznej - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także "RODO")

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowany przez Dyrektora z siedziba przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy tel. 85 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust.1 lit. a)RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@cuslapy.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej lubudzielania świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. bRODO;

b) rachunkowości, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna Administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) sprostowania danych;

b) usunięcia danych;

c) ograniczenia przetwarzania danych;

7. Gdy uzna Pani/Panu, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielenia świadczeń z pomocy społecznej

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Podziel się