Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wydawania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach projektu Czyste Powietrze

  • START
  • RODO
  • Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ce

Opublikowano 2021-01-05

Kategoria RODO

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cuslapy.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie prowadzenia postępowań, w tym wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu wymaganych do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) do sprostowania danych;

c) do usunięcia danych;

d) do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wydawania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach projektu "Czyste Powietrze”.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Podziel się