Regulamin ŚDS

Opublikowano 2016-01-01

Załącznik nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego MOPS

przyjętego Zarządzeniem Nr 12/2016

Dyrektora MOPS w Łapach

z dnia 29.12.2016 r.


 

Regulamin wewnętrzny

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach


 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. nr 238, poz. 1586, z 2014r. poz. 1752) i §5 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach nadanego uchwałą Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach oraz uchwałą Nr XVIII/159/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 lutego 2016r. zmienionej uchwałą nr XX/189/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 kwietnia 2016r. ustalam regulamin wewnętrzny Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach.

§1

 1. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub lekkim, przy jednoczesnym występowaniu innych sprzężonych zaburzeń, zwłaszcza neurologicznych.

 2. Do ŚDS osoby kieruje Dyrektor MOPS w Łapach na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do placówki lub jej przedstawiciela ustawowego wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza psychiatrę o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach domu lub zaświadczeniem psychologa.

 3. Skierowanie do placówki następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS w Łapach.

 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach obejmuje opieką mieszkańców miasta i gminy Łapy.

§2

Domownik ma prawo do:

 1. Poszanowania godności i prywatności.

 2. Równego traktowania.

 3. Korzystania z usług świadczonych przez Dom 5 dni w tygodniu w godz. poniedziałek - piątek 800-1600.

 4. Korzystania z następujących form usług świadczonych przez placówkę:

 1. zajęcia plastyczne

 2. zajęcia krawieckie

 3. zajęcia stolarskie

 4. zajęcia kulinarne

 5. zajęcia teatralne

 6. zajęcia komputerowe

 7. zajęcia muzyczne

 8. zajęcia rewalidacyjne

 9. zajęcia rehabilitacyjne

 10. zajęcia sportowe

 11. biblioterapia

 12. trening samoobsługi i zaradności życiowej

 13. trening higieniczny

 14. trening spędzania czasu wolnego

 15. trening prowadzenia rozmowy

 16. psychoterapia grupowa i indywidualna

 1. Korzystania z zajęć dostosowanych do możliwości psychofizycznych domowników.

 2. Rozwijania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu.

 3. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego.

 4. Pomocy w zaspokajaniu potrzeb osobistych.

 5. Usprawiedliwionej nieobecności w ŚDS.

 6. Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 9.00 do 11.00 i od godziny 14.00 do godziny 15.00, a w przypadku, gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy w dzień następny od godziny 12.00 do godziny 15.00, w miarę potrzeby w obecności pracowników Ośrodka.

 7. Skargi i wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia skargi lub wniosku.

§3

Podczas pobytu w placówce domownikom zapewnia się:

 1. Pomieszczenia i sprzęt niezbędne do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących,

 2. Opiekę pielęgniarską,

 3. Sprzęt RTV do realizacji zajęć wspierająco – aktywizujących,

 4. Sprzęt AGD niezbędny do prowadzenia treningu samoobsługi i zaradności życiowej,

 5. Pozostały sprzęt w tym sportowo-rekreacyjny niezbędny do prowadzenia innych form terapii,

 6. Spokój, bezpieczeństwo i opiekę w placówce oraz w czasie zajęć zorganizowanych poza placówką.

§4

Podczas pobytu w placówce domownik ma obowiązek:

 1. Przestrzegania norm społecznych i zasad współżycia obowiązujących w Domu,

 2. Przestrzegania ustalonego czasu i porządku zajęć,

 3. Kontynuowania leczenia i systematycznej kontroli,

 4. Świadczenia wzajemnej pomocy i okazywania szacunku,

 5. Zachowania tajemnicy dotyczącej wszystkich członków grupy,

 6. Dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,

 7. Utrzymywania porządku wszystkich pomieszczeń,

 8. Dbania o wyposażenie Domu i powierzony do użytku sprzęt i materiały,

 9. Oszczędnego gospodarowania materiałami,

 10. Udziału w zebraniach społeczności i przestrzegania wszelkich ustaleń podjętych na tych zebraniach,

 11. Zgłaszania opiekunowi swojego wyjścia poza teren placówki,

 12. Stosowania się do poleceń pracowników Domu.

 

§5

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do:

 1. Regularnego rozliczania się za pobyt podopiecznych w placówce,

 2. W przypadku osób niesamodzielnych, przyprowadzania i odbierania z placówki,

 3. Powiadamiania o nieobecności domownika w placówce,

 4. Współpracy ze specjalistami i opiekunami podczas realizacji programów wspierająco - aktywizujących,

 5. Aktywnego włączania się w życie Domu,

 6. Współpracy podczas wszelkich inicjatyw podejmowanych przez placówkę w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym.

§6

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podziel się