Regulamin Senior +

Opublikowano 2016-06-03

 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W ZADANIU pt. „DZIENNY DOM SENIOR – WIGOR W GMINIE ŁAPY”

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do zadania pt. „Dzienny Dom Senior – WIGOR w Gminie Łapy” realizowanego na podstawie Ramowej umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 nr 220/2015/WIGOR zawartej w dniu 4 września 2015r. między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Łapy.

2. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

§ 2

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Celem zadania jest wsparcie seniorów, aktywizacja społeczna i integracja wewnątrz i międzypokoleniowa.

2. Wsparcie realizowane będzie w oparciu o standardy zawarte w Programie Wieloletnim „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015 poprzez aktywne uczestnictwo w zadaniu w okresie od 02.11.2015 r. do 31.12.2015 r.

3. W okresie od 1 lipca do 31 października 2015r. trwają prace adaptacyjne w Dziennym Domu Senior-WIGOR przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach, a od 2 listopada 2015r. rozpocznie się właściwe funkcjonowanie z uczestnikami.

4. W ramach zadania realizowane będą podstawowe usługi mające na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

5. Dzienny Dom „Senior-WIGOR zapewni co najmniej 8-godzinna ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

6. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior-WIGOR będzie obejmował w szczególności usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej, trening kulinarny i samoobsługi.

7. Usługi Dziennego Domu świadczone będą w dwóch grupach po 15 osób min. 3 godz. w tygodniu.

8. Dzienny Dom będzie współpracował z innymi instytucjami i organizacjami w celu rozszerzenia oferty na usługi świadczone poza siedzibą.

9. Udział w zajęciach Dziennego Domu Senior-WIGOR jest bezpłatny.

 

§ 3

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW ZADANIA

1. Uczestnikami zadania będzie min. 30 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Łapy; podczas wyboru uczestników kierowano się będzie sytuacją rodzinną, dochodową, zdrowotną i mieszkaniową kandydatów.

2. Rekrutacja uczestników będzie odbywała się w terminie od 13 do 30 października 2015r.

3. Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest wypełniony kwestionariusz kandydata do udziału w zadaniu „Dzienny Dom Senior – WIGOR w Gminie Łapy”, zawierający informacje dotyczące kandydata. Termin, do którego należy składać kwestionariusze zostanie podany w ogłoszeniach.

 

4. Formularz kwestionariusza jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, Urzędu Miejskiego w Łapach oraz do pobrania ze strony internetowej www.lapy.pl lub www.mopslapy.pl.

5. Zgłoszenia do zadania (kwestionariusz) będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Główna 50, 18-100 Łapy (w godz. 7:30-15:30).

6. Komisja rekrutacyjna decyzję o wyborze uczestników Projektu podejmie na podstawie:

a) informacji zamieszczonych w kwestionariuszach,

b) spełnienia kryteriów wymienionych w §3, pkt 1 niniejszego Regulaminu,

c) rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem i specjalistą ds. aktywizacji społecznej.

9. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w zadaniu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

10. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie ten sam status.

11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w zadaniu zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów w sposób kompletny i czytelny.

 

§ 4

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

1. Udział w zadaniu jest całkowicie bezpłatny.

2. Projekt realizowany będzie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54 oraz na terenie Miasta i Gminy Łapy.

3. Każdemu z uczestników przysługują następujące usługi:

a) socjalne, w tym posiłek,

b) edukacyjne,

c) kulturalno-oświatowe,

d) aktywności ruchowej,

e) sportowo-rekreacyjne,

f) aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),

g) terapii zajęciowej,

h) trening kulinarny i samoobsługi.

4. Dzienny Dom „Senior-WIGOR zapewni co najmniej 8-godzinna ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

5. Podczas zajęć wykorzystane będą listy obecności, ankiety, testy i kwestionariusze służące monitoringowi i ewaluacji projektu. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji Projektu.

 

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Uczestnik zobowiązany jest do:

a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

b) uczestniczenia w miarę możliwości w zajęciach i szkoleniach/kursach dodatkowych, wynikających z Projektu,

c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,

d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów i kwestionariuszy monitoringowych.

2. Organizator wymaga od uczestników Projektu punktualności, obecności, aktywnego uczestnictwa w warsztatach, pozostałych zajęciach i spotkaniach oraz odpowiedniego zachowania zgodnie z normami społecznymi i zasadami przyjętymi w Domu.

3. W przypadku przybycia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi projektu udziału w oferowanym wsparciu. Powtórzenie takiej sytuacji skutkuje wykluczeniem uczestnika z dalszego udziału w Projekcie.

4. Każdy uczestnik ma prawo do:

a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio kierownikowi Domu,

c) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,

d) otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć i warsztatów,

e) zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie realizacji zajęć,

5. Uczestnik ma obowiązek informowania pracowników Projektu o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych, oraz o zmianach statusu na rynku pracy.

6. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

7. Dzienny Dom Senior-WIGOR zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku i nagrania uczestnika – do celów informacyjnych i marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane podczas zajęć w ramach Projektu.

 

§ 6

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby Dziennego Domu w najwcześniejszym możliwym terminie, jednak nie później niż siedem dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.

2. W przypadku rezygnacji z zajęć Projektu w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.

2. Złożone dokumenty są własnością Dziennego Domu Senior-WIGOR.

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje kierownik Dziennego Domu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do kierownika Dziennego Domu.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.10.2015 r.

6. Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 

Łapy, 13.10.2015 r.

Podziel się