Zajęcia i warsztaty Senior +

Opublikowano 2016-06-03

W ramach funkcjonowania Dziennego Domu „Senior- WIGOR” seniorzy uczestniczą w szeregu zajęć i warsztatów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania i działalności Dziennych Domów „Senior- WIGOR” zgodnie z Programem Wieloletnim „SENIOR-WIGOR” na lata 2015-2020

 

  

 

 

1.      WARSZTATY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ.

 

Celem warsztatów aktywności ruchowej dla seniorów jest: poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu (przykurcze, sztywność). W ramach warsztatów aktywności ruchowej seniorzy ćwiczą z muzyką, biorą udział w aerobiku, ćwiczeniach izometrycznych kończyn górnych i dolnych, ćwiczeniach oddechowych, ogólnokondycyjnych, relaksacyjnych, uczestniczą w treningu odczuwania biała, ćwiczeniach w bólach kręgosłupa, a także aktywnie ćwiczą na 

przyrządach tj. rowerki, orbitreki, piłki, drabinki i inne)

 

 

2.      ZAJĘCIA SPORTOWO- REKREACYJNE.

 

Wśród celów zajęć sportowo-rekreacyjnych wymienić należy poprawę i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności fizycznej organizmu, nauka nowych i doskonalenie poznanych ćwiczeń, nauka nowych i utrwalanie znanych dyscyplin sportowych, nordicwalking, a także promocja aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach w tych warsztatów seniorzy m.in. ćwiczą na przyrządach, ćwiczą w plenerze, chodzą na spacery plenerowe, uczestniczą w gimnastyce ogólnokondycyjnej, poznają dobre praktyki aktywności sportowej, poznają prawidłowe nawyki żywieniowe, poznają kulturę i lokalne tradycje. Seniorzy również w ramach zajęć jeżdżą na basen, a także jeśli nadarza się okazja to korzystają z wyjazdów w teren, do nadleśnictwa Rudka, aby spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu natury.

 

3.      ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

W ramach zajęć edukacyjnych seniorzy nabywają wiedzę i umiejętności nt. poszukiwania informacji w internecie, m.in. na temat Dziennego Domu „Senior- WIGOR”, uczą się i ćwiczą podstawy języka angielskiego, rozwijają spostrzegawczość i twórcze myślenie, usprawniają pamięć i koncentrację. Seniorzy uczą się alfabetu, przedstawiania się, zwrotów grzecznościowych, kolorów, dni tygodnia i miesięcy po angielsku. Ćwiczą również pamięć wzrokową, słuchową i spostrzegawczość. Uczestniczą w warsztatach plenerowych dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Celem tych warsztatów jest zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, ćwiczenie pamięci, koncentracji i spostrzegawczości podczas rozgrywek szachowych, gry w scrabble, warcaby, karty i innych gier planszowych, logicznych, quizów, zagadek, itp.

 

4.     WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Seniorzy uczestniczą  warsztatach terapii zajęciowej. W ramach tych zajęć realizowane są następujące cele: usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej, doskonalenie cech, tj. cierpliwość, dokładność, precyzja, stwarzanie możliwości do samorealizacji poprzez środki artystyczne, wyzwolenie spontaniczności twórczej, opanowanie umiejętności właściwego zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych, poznanie różnych technik plastycznych, materiałów oraz sposobów łączenia ich, pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji, kreatywności, rozwijanie zainteresowań i plastycznych, muzycznych i innych, uwrażliwianie na sztukę i środki artystycznego wyrazu, motywowanie do estetycznego i starannego wykonania zadania, integracja grupy i poprawa relacji w grupie poprzez środki artystyczne, uczenie spędzania wolego czasu w sposób twórczy.  Seniorzy tworzą ozdobne kwiaty z krepiny i serwetek, dekorują pomieszczenia, tworzą domki ze szpatułek, uczestniczą w zajęciach muzyczno- ruchowych, tworzą lampiony świąteczne ze słoików, wykonują kartki, bileciki i zaproszenia świąteczne, tworzą stroiki i wianki świąteczne, ozdabiają bombki różnymi technikami, tworzą ozdoby choinkowe, wymieniają się doświadczeniami nt. sztuki dekorowania stołu, aranżują wystrój stołu podczas spotkań okolicznościowych. Ponadto w ramach lokalnych imprez prezentują swoje prace w ramach galerii, czy stanowiska, jak miało to miejsce podczas Festynu, Pikniku, czy Dożynek.  

 

5.     ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE W TYM WOLONTARIAT

 

W ramach zajęć aktywizujących społecznie w tym wolontariat została przybliżona seniorom idea wolontariatu, a także sposoby propagowania idei wolontariatu. Podczas tych zajęć seniorzy są uwrażliwiani na cierpienie, samotność i potrzeby innych, kształtowane są postawy prospołeczne, rozwijana jest empatia i zrozumienia. Seniorzy są inspirowani do aktywnego spędzania czasu wolnego, angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej, budowania więzi i dobrych relacji ze społecznością. Kształtowana jest również umiejętność działania zespołowego, współdziałania z organizacjami lokalnymi działającymi na rzecz seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci. Seniorzy mają również możliwość wykorzystywania własnych umiejętności  doświadczeń i wymiany doświadczeń z innymi seniorami, rozwijania swoich zainteresowań, a także włączania się w inicjatywy lokalne. Seniorzy spotkali się z koordynatorkami wolontariatu działającymi przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, które powiedziały na czym polega wolontariat i w jaki sposób można włączać się w różne działalności wolontarystyczne, spotkają się z dziećmi ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach, podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach- niepełnosprawnymi. Poznali zasady funkcjonowania jednostek oraz działania jakie są w nich realizowane. Seniorzy goszczą również dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” aktywnie organizując im czas. Seniorzy wzięli udział w konkursie na ozdobę choinkową organizowanym w Łapach, gdzie zajęli drugie miejsce, uczestniczyli w Mikołajkach miejskich i dekorowali choinkę miejską. We współpracy z MOPS i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „IMPULS” Seniorzy zorganizowali Mikołajki dla dzieci i przedszkolaków z Zespołu szkół w Łapach. Podopieczni Dziennego Domu „Senior- WIGOR” przygotowali również Spotkanie Opłatkowe- Wigilię w Dziennym Domu na którą zaprosili gości i osoby współpracujące z Domem. Ponadto dzięki współpracy ze Świetlicą Socjoterapeutyczną Seniorzy i Dzieci wspólnie realizują projekt „Wigorowy zawrót głowy” gdzie wymieniają się doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami w różnym zakresie, a także wspólnie z dziećmi uczestniczą w wyjazdach do nadleśnictwa Rudka i uczestniczą w warsztatach ekologicznych. Ponadto aktywnie angażują się w różnego rodzaju inicjatywy lokalne. Występują na scenie, a także prezentują galerię swoich prac rękodzielniczych, bądź ciast, których mogą spróbować mieszkańcy Łap. Seniorzy aktywnie włączają się w różne imprezy organizowane na terenie miasta i gminy Łapy, są zapraszani spotkania, konferencje, a dzięki temu mają większą świadomość społeczną o tym co dzieje się w ich mieście.

 

6.     ZAJĘCIA KULTURALNO- OŚWIATOWE

 

Zajęcia kulturalno-oświatowe to dla Seniorów szansa kształtowania postaw poprzez aktywność, ekspresję, rozwój intelektualny oraz moralno- etyczny, kształtowanie postawy twórczej wśród domowników, doskonalenie umiejętności przekazywania swoich emocji i myśli w formie wytworów kulturalno- oświatowych, artystycznych, teatralnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie seniorów teatrem, poszerzaniem swoich umiejętności artystycznych w celach rozwojowych i usprawniających w różnych sferach życia kulturalno- oświatowego i artystycznego. Podczas tych zajęć seniorzy rozwijają w sobie kreatywność, zdobywają doświadczenie w pracy nad tekstem oraz pracy w grupie, zwiększają świadomość swojego aparatu głosowego i głosu, ćwiczą techniki mowy, zwiększają świadomość komunikacji niewerbalnej: gest, mimika, postawa ciała. Rozwijają również postawę twórczą, koordynację i sprawność ruchową, kształtują zainteresowanie aktorstwem, tańcem i śpiewem. Seniorzy oglądali fragmenty filmów przedstawień i filmu „Opowieść Wigilijna”, zapoznali się ze sztuką „Opowieść Wigilijna”, ćwiczyli tradycyjne kolędy i uczyli się współczesnych pastorałek, ćwiczyli role do przestawienia „Opowieść Wigilijna”, pracowali nad charakteryzacją, scenografią i kostiumami do przedstawienia, śpiewali tradycyjne pieśni biesiadne, ogniskowe, itp., pokonywali nieśmiałość oraz tremę, a także rozwijali indywidualne zdolności i predyspozycje, podnosząc przy tym wszystkim swoją samoocenę i poczucie własnej wartości. Seniorzy przygotowali również dwa Kabarety „Nasza Kuba- wywiadówka” oraz „Kwiaty”, które prezentowali niejednokrotnie na scenie podczas lokalnych imprez. Seniorzy włączają się w różne akcje, imprezy w Łapach oraz uczestniczą w koncertach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Domu Kultury w Łapach.

 

7.     TRENING KULINARNY I SAMOOBSŁUGI

 

W ramach treningu kulinarnego i samoobsługi seniorzy kształtują postawę zaradności i umiejętności funkcjonowania w grupie, nabywają umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonywane zadania (gotowania, pieczenia), zapoznali się z zasadami BHP, wdrażają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas korzystania z narzędzi i urządzeń znajdujących się w kuchni i jadalni, zapoznali się z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych w kuchni oraz nauczyli się i stosują zasady utrzymywania higieny na stanowisku pracy. Podtrzymują i rozwijają umiejętności manualne, zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania, fantazyjnie dekorują potrawy. Uczą się przygotowywania prostych potraw, deserów, ciast, itp. oraz odpowiedniego przygotowania składników potrzebnych do jej sporządzenia, a także kształtują w sobie poczucie estetyki oraz higieny podczas przygotowywania posiłków. Seniorzy uczą się dekorowania potraw, pracy zespołowej, przygotowują i pieką ciasta, desery i drobne przystawki. Seniorzy przygotowali tradycyjne Wigilijne potrawy na spotkanie opłatkowe w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” w Łapach, tworzą fantazyjne dekoracje z warzyw i owoców i aranżują wystrój stołu. Seniorzy ćwiczą również pracę zespołową przy wydawaniu posiłków, uczą się kultury osobistej podczas posiłków, wspólnej kawy, a także na co dzień dbają o ład i porządek w kuchni i jadalni.


 

Seniorzy aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach, wymieniając się doświadczeniami w różnym zakresie i o różnej tematyce. Spotykają się z ciekawymi ludźmi, psychologiem, dietetykiem kucharką, specjalistą w zakresie przestawień teatralnych, a także innymi. W ramach aktywności własnej poszerzają wierzę, umiejętności, które zdobywają na zajęciach i warsztatach, wymieniają się doświadczeniami, a także wspólnie planują nowe działania, szukają inspiracji w prasie, gazetach i internecie.

Podziel się