276 tys. zł dotacji dla Gminy Łapy w 2020r. na działania na rzecz seniorów i inwestycję w ramach realizacji Programu „SENIOR+”

Opublikowano 2020-05-28

 

 

Burmistrz Łap podpisał dwa porozumienia z Wojewodą Podlaskim na działania skierowane dla łapskich seniorów w ramach Programu „SENIOR+”.

- Dotacja została przyznana w ramach otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 126 tys. zł dotacji zostanie przeznaczonych na dalsze funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR+, a 150 tys. zł na inwestycję tj. utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+, którego działalność rozpocznie się w 2021r. – poinformował Krzysztof  Gołaszewski Burmistrz Łap.

Nowa placówka – Klub SENIOR+będzie usytuowany w miejscu dostępnym dla seniorów oraz będzie przystosowany do potrzeboraz możliwości osób niepełnosprawnych. W efekcie planowanej inwestycji powstanie Klub zgodnie z wytycznymi Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020.

PomieszczeniaKlubu będą stanowiły:

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, wyposażone w stoły i krzesła, sprzętRTV, komputer z dostępem do internetu,

- 1 pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania ispożycia posiłku (tj. lodówkę, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, mikrofalówkę, meble, zestawyobiadowe, naczynia kuchenne, sztućce, itp.),

- 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę,

- 1 wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów

- 1 pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w materace oraz inne niezbędnewyposażenie stosownie do wieku uczestników,

- 1 pokój wsparcia indywidualnego z biblioteczką.

W Klubie SENIOR+ planuje się uruchomić od 2021r. 20 miejsc dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Łapy.

Środków finansowe przyznane na Dzienny Dom SENIOR+zapewnią jego dalsze funkcjonowanie. Przypominamy, iż Dzienny Dom "Senior-WIGOR” powstał w 2015 roku i od 1.04.2016r. do dnia dzisiejszego funkcjonuje wstrukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Celem realizowanego zadania jestwielopłaszczyznowe wsparcie seniorów, zwiększenie ich aktywności poprzez aktywizację społeczną iintegrację wewnątrz i międzypokoleniową. Dzięki zapewnionej infrastrukturze w „SENIOR+” seniorzymogą korzystać z szeregu oferowanych im zajęć, a tym samym aktywnie włączają się w życie środowiskalokalnego.Dzięki realizacji projektu zostanieutrzymane przyjazne seniorom miejsce, gdzie będą kontynuowane w szczególności usługi socjalne, zajęcia edukacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe, warsztaty aktywności ruchowej, zajęciasportowo-rekreacyjne, zajęcia aktywizujące społecznie, w tym wolontariat wewnątrz imiędzypokoleniowy, warsztaty terapii zajęciowej, trening kulinarny i samoobsługi, inne dostosowane dopotrzeb i predyspozycji seniorów. Działania Dziennego Domu "Senior+" realizowane będą wewspółpracy z innymi instytucjami i organizacjami i środowiskami.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

*Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program „Senior-WIGOR”).

 Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

Podziel się