Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE

Opublikowano 2020-08-25

Wnioski do pobrania Punkt Informacyjny

 

                Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( tj. sierpień 2020r.).

Podziel się