Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach - stypendia szkolne i dożywianie dzieci w szkole.

Opublikowano 2020-08-26

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze

przypominamy, że można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Otrzymane stypendium szkolne może być przeznaczone na:

  1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.
  2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obowiązującego zgodnie z regulaminem szkoły stroju szkolnego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią.
  3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. koszty zakwaterowania, biletów miesięcznych itp.

Więcej informacji: http://www.mopslapy.pl/stypendia-i-zasilki-szkolne.html

Jednocześnie informujemy, iż w MOPS w Łapach można składać  wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do zakupu obiadów w szkole na okres wrzesień - grudzień 2020r.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego czyli 792,00 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 1051,50 zł netto.

Wnioski na świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach  przy ul. Głównej 50 (wejście od ul. Nowej) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub wrzucić do skrzynki zamieszczonej na budynku MOPS.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap, warunkiem jest posiadanie ważnego Profilu Zaufanego służącego do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach oraz wurzędach skarbowych, placówkach Zakładu Ubezpieczeń 

Podziel się