Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej

Opublikowano 2016-08-17

Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej

 
 1. Postanowienia ogólne

 
 1. Świetlica Socjoterapeutyczna mieszcząca się w Łapach przy ulicy Głównej 50 jest placówką wsparcia dziennego działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

Funkcjonuje również Filia Świetlicy Socjoterapeutycznej (Łapy ul. Letnia 1)

 1. Wykaz stanowisk oraz zasady i wysokość wynagrodzeń ustala dyrektor MOPS

 2. Dyrektor MOPS jest dyrektorem Świetlicy

 3. Placówka zatrudnia pięć osób na umowę o prace na stanowisku wychowawcy ( trzy osoby na całym etacie-w tym kierownik świetlicy, jedna na 1/4etatu, jedna na 3/4 etatu etatu), oraz psychologa na 1/2  etatu.

 4. Organy Świetlicy to: dyrektor, kierownik, wychowawcy, psycholog.

 5. Działalność Świetlicy finansowana jest z Funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi

 6. Placówka przy ul. Głównej ma do dyspozycji sześć pomieszczeń oraz toaletę i szatnię.

Świetlica przy ul. Letniej korzysta z jednego pomieszczenia z wydzielonym korytarzem i łazienką.

Wyposażenie placówek jest standardowe (gry planszowe, komputery, bilard, sprzęt sportowy itp.)

 1. Świetlica współpracuje z:

- rodzinną dziecka

- ze szkołami

- z MOPS

- z kuratorami

- ze Środowiskowym Domem Samopomocy

- z Domem Kultury

-  Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Klubem AA oraz Al.-Aten

-wolontariatem szkół średnich

-Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łapach

-Zespołem  Interdyscyplinarnym

 
 

2. Zadania Świetlicy

 

2.1. Świetlica realizuje swoje zadania przez prowadzenie działalności socjoterapeutycznej, wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci uczęszczających do placówki.

2.2. W Świetlicy przy ul. Głównej prowadzone są trzy grupy socjoterapeutyczne: młodsza średnia i  starsza, zaś w Filii placówki funkcjonuje jedna grupa socjoterapeutyczna prowadzona przez psychologa.

2.3. W zakresie działalności wychowawczej:

-    prowadzone są zajęcia grupowe z wykorzystaniem zabaw psychologicznych i gier towarzyskich

 • zajęcia twórcze: plastyczne, teatralno-muzyczne

 • zajęcia sportowe

 • zajęcia kulinarne

-    wyjścia w teren

-    wycieczki, obozy profilaktyczne

-   wyjazdy do kina, teatru

-   realizowane są też w miarę możliwości ważne potrzeby dzieci wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej

2.4. W zakresie działalności profilaktycznej prowadzone są zajęcia przygotowujące dzieci i młodzież do radzenia sobie z zagrożeniami ( jest to realizowane w ramach zajęć socjoterapeutycznych i wychowawczych)

 

3. Cele Świetlicy

 

3.1. Pomoc dzieciom w stworzeniu bezpiecznego środowiska

3.2. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem

3.3. Podnoszenie poczucia własnej wartości przez wzmacnianie mocnych stron dziecka

3.4. Uczenie akceptowania i swobodnego wyrażania uczuć.

3.5. Uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka.

3.6. Zaproponowanie sensownych sposobów spędzania czasu wolnego

3.7. Uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej

3.8. Umożliwienie poznania mechanizmów choroby alkoholowej i jej wpływu na życie rodzinne

3.9. Wdrażanie do samodzielności

 

4. Specyfika i zakres sprawowania opieki

 

4.1. Dzieci do Świetlicy przychodzą dobrowolnie a ich pobyt jest nieodpłatny.

4.2. Placówka przy ul. Głównej jest czynna od poniedziałku do piątku ( w roku szkolnym od 9:00 do 18:00 a w dni wolne od szkoły-wakacje, ferie, przerwy świąteczne, dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 8:00 do 16:00)

Filia placówki jest czynna od 11:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, zaś w dni wolne od szkoły -wakacje, ferie, przerwy świąteczne, dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 9:00 do 15:00

4.3 Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi  od momentu przyjścia dziecka po skończonych lekcjach do momentu zamknięcia świetlicy, bądź wcześniejszej godzinie wskazanej przez rodzica (opiekuna) w pisemnym zwolnieniu lub telefonicznie.

4.4. Wychowankowie to dzieci i młodzież od 6 do 16 lat

 
 
 
 

5. Organizacja placówki

 

5.1. Wychowankowie

 

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu Łap i okolic.

 

5.1.1. Przyjęcia do Świetlicy

1) Dzieci i młodzież do Świetlicy kierowana jest przez:

- pedagogów szkolnych

- nauczycieli

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną

- kuratorów sądowych

- pracowników socjalnych

-asystentów rodzin

-Zespół Interdyscyplinarny

- oraz inne osoby prawne lub fizyczne

2)Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzica(opiekuna). Nabór do Świetlicy prowadzony jest co roku w miesiącu wrześniu. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zapisania dziecka do Świetlicy w dowolnym czasie.

3) Świetlica przy ul. Głównej w Łapach dysponuje 50 miejscami, zaś Filia 15 miejscami.

 

5.1.2. Ustanie pobytu dziecka w placówce następuje z powodu:

1) Poważnego naruszenia dyscypliny  Świetlicy

2) Pisemnej rezygnacji rodzica

 

5.1.3. Prawa wychowanków:

1) Każde dziecko ma prawo przebywać w Świetlicy przy ul. Głównej w czasie roku szkolnego od momentu skończenia zajęć lekcyjnych w szkole do godziny 18:00, bądź godziny wcześniejszej wskazanej przez rodzica, opiekuna ( pisemnie lub telefonicznie). W dni wolne od szkoły-wakacje, ferie, przerwy świąteczne, dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 10:00. do 16:00 bądź godziny wcześniejszej wskazanej przez rodzica, opiekuna ( pisemnie lub telefonicznie).

 

W Filii Świetlicy od godz. 11:00 do 17:00- w czasie roku szkolnego

W dni wolne od szkoły-wakacje, ferie, przerwy świąteczne, dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego od godziny 9:00. do 15:00

 

W przypadku choroby i nieobecności w szkole, dzieci nie przychodzą również i na zajęcia świetlicowe.

2) Dzieci korzystają z jednego posiłku dziennie zakupionego w sklepie

3) Każda osoba ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach zajęć organizowanych w Świetlicy

4) Dzieci mogą uczestniczyć w imprezach kulturalnych, wycieczkach, spotkaniach organizowanych przez placówkę

5) Dzieci mają prawo do korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu placówki

6) Dzieci mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące formy i treści przeprowadzanych zajęć.

 
 
 
 

5.1.4 Obowiązki wychowanków:

1) Dzieci od momentu przyjścia do Świetlicy mają obowiązek przebywać w niej do zakończenia zajęć. W przypadku wcześniejszego zwolnienia wymagana jest pisemna lub telefoniczna zgoda rodziców

2) Każde dziecko jest zobowiązane do przestrzegania higieny osobistej

3) Każdy wychowanek dba o czystość otoczenia

4). Każde dziecko przynosi buty na zmianę.

5) Dzieci zobowiązane są do poszanowania sprzętu będącego na wyposażeniu placówki i zgłaszania wychowawcom jego uszkodzenie.

6) Dzieci mają obowiązek przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego oraz zgłaszania ich naruszania przez koleżanki i kolegów

 

5.1.5. Wychowankowie są współgospodarzami Świetlicy

1) Sprawują dyżury

2) Mają wpływ na niektóre nagrody i kary stosowane w Świetlicy

3) Dają przykład właściwego zachowania w Świetlicy   

 

5.1.6. Nagrody i kary

 1. Nagrody i kary stosowane wobec wychowanków nie naruszają godności podopiecznych, zasad sprawiedliwości oraz postanowień konwencji o prawach dziecka.

 2. W Świetlicy funkcjonuje system czerwonych kartek ( po trzech upomnieniach  czwarte - tygodniowa przerwa w chodzeniu do Świetlicy jako konsekwencja nie przestrzegania wewnętrznego regulaminu ustalonego wraz z dziećmi oraz powiadomienie rodziców o niepokojącym zachowaniu dziecka).

 3. System zielonych kartek

-Raz w miesiącu w wyniku głosowania dzieci i wychowawców wyłaniane są 3 najlepiej sprawujące się osoby, które otrzymują zielone kartki..

-Inną możliwością zdobycia zielonej kartki jest zdobycie 100 punktów w dyżurach w kuchni ( za każdy dyżur można zdobyć max. 10 punktów) lub udział w zajęciach kulinarnych

-Kolejnym sposobem zdobycia zielonej kartki w Świetlicy jest aktywne uczestnictwo w zajęciach: socjoterapeutycznych, plastycznych, sportowych, teatralno-muzycznych. Zdobycie 4 plusów z każdych zajęć jest jednoznaczne ze zdobyciem zielonej kartki.

Na podsumowanie każdego semestru osoby, które zdobyły najwięcej zielonych kartek otrzymują dyplomy, nagrody oraz mają pierwszeństwo do wakacyjnego wyjazdu.

 

5.2. Obowiązki rodziców

 
 1. Systematyczny kontakt z wychowawcami Świetlicy, przynajmniej raz w miesiącu w celu ustalenia wspólnego kierunku pracy z dzieckiem

 1. Rodzice będą pracować nad rozwojem dzieci w domu, a swymi spostrzeżeniami dzielić się będą z opiekunami

 2. W przypadku dłuższej uzasadnionej nieobecności dziecka, rodzic ma obowiązek powiadomić pracowników świetlicy

 3. W przypadku ewentualnej rezygnacji z uczęszczania dziecka do świetlicy wymagane jest pisemne oświadczenie

 4. Rodzice zobowiązani są do dbania o higienę osobistą dziecka

 5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone przez dziecko mienie oraz przyniesione do świetlicy telefony komórkowe i inne przedmioty.

 

5.3 Wychowawcy

Wychowawcy i psycholog sprawują opiekę nad procesem wychowania powierzonych im opiece wychowanków  w szczególności:

 1. Poznają warunki życia, stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków oraz przyczyny występujących trudności

 2. Odpowiadają za życie, zdrowie, bezpieczeństwo na terenie Świetlicy

 3. Wypełniają dokumentację świetlicową

 4. Opracowują indywidualny plan pracy z dzieckiem

 5. Czuwają nad realizacją obowiązku szkolnego i systematycznym uczęszczaniem wychowanka do szkoły

 6. Współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie

 7. Współpracują z rodzicami wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do udziału w życiu Świetlicy

 8. Zachowują tajemnice w sprawach dotyczących dzieci

 9. Dbają o dalszy własny rozwój i edukację

 10. Współpracują ze specjalistami

 11. Dbają o wyposażenie Świetlicy, estetykę i atmosferę

 

Pod opieką jedną wychowawcy w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

 

5.3. Wolontariusze

 

5.3.1 Działalność placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy, której celem jest:

1) Rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi w placówce

2) Wsparcie pracy wychowawcy poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci

3) Promocja idei wolontariatu

 

5.3.2. Wolontariusz wykonuje prace pod opieką wychowawcy. Zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków .

 

5.3.3. Kierownik  placówki zawiera z wolontariuszem kontrakt w którym:

1) Wolontariusz zobowiązuje się do współpracy z wychowawcami

2) Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących podopiecznych placówki

3) Określa się długość trwania wolontariatu

 

Z Wolontariuszem ustala się w jakie dni i o której godzinie będzie świadczył swą wolontarystyczną pomoc w placówce.

 

5.4 Obowiązkowa dokumentacja świetlicy

-dziennik z tematyką zajęć, adresami zamieszkania dzieci, datą urodzenia, regularnie sprawdzaną listą obecności

- dokumentacja dziecka i jego rodzinny zamieszczona w indywidualnych teczkach

- plan pracy Świetlicy

- kronika

Podziel się