Ogłoszenie o zamówieniu O.26.24.2020.EJ - REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL. LEŚNIKOWSKIEJ 54 W ŁAPACH NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+

Opublikowano 2020-09-14

                                       

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków  otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU

PRZY UL. LEŚNIKOWSKIEJ 54 W ŁAPACH NA POTRZEBY

UTWORZENIA KLUBU SENIOR+

 

                                                                                                                               

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:O.26.24.2020.EJ

 

 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Podziel się