ZAPYTANIE OFERTOWE - Przewóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach

Opublikowano 2019-10-08

Znak sprawy: O.26.11.2019.KN                   

                                                                                                          Łapy, dnia 08.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz uczestników ŚDS  na przegląd piosenki biesiadnej do Białegostoku

  1. Termin realizacji zamówienia: 24.10.2019 r. wyjazd z Łap około godziny 9:00  ,wyjazd z Białegostoku do Łap około godziny 15:30 (z tolerancją +/- 1 godzina)
  2. Okres gwarancji: nie dotyczy.
  3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto
  4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę ryczałtową brutto za przejazd  uwzględniając podatek od towarów i usług w stawce właściwej na dzień złożenia oferty.
  5. W skład ceny wchodzi: cena paliwa, praca kierowcy, postojowe, puste przejazdy, koszty amortyzacji itp.
  6. Przedmiotem zamówienia jest:

Przewóz maksymalnie  12 uczestników oraz opiekunówna wyjazd na przegląd piosenki biesiadnej do Białegostoku (autokarem lub busem).Szczegółowy opis w załączniku nr 1.

  1. Inne istotne warunki zamówienia:

- przewóz uczestników i opiekunów wyjazdu odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2018, poz.1990 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.  2019, poz. 58 z późn. zm.);

- wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.);

- wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- kierowcy zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę;

- wykonawca zapewni punktualność kierowców;

- przewoźnik na wezwanie Zamawiające przedstawi uprawnienia, w tym licencję na przewóz osób,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,

-w cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia  kierowcy/kierowców,

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy (wejście od ulicy Nowej) pokój nr 21 do dnia 14.10.2019 r. do godziny 900,ofertę należy złożyć osobiście lub listownie. Zamawiający uznaje za datę wpływu dzień otrzymania dokumentu a nie datę stempla pocztowego.

7.Termin otwarcia ofert 14.10.2019 r.

8. Warunki płatności:Płatność za dowóz osób będzie następowała przelewem z odroczonym terminem o 21 dni przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Przelew zostanie zrealizowany na rachunek bankowy wskazany na fakturze ,tożsamy z pkt.11.8 formularza ofertowego dotyczącego zapytania znak sprawy O.26.11.2019.KN uzupełnionego przez  Wykonawcę. Za datę przekazania faktury uznaję się dzień wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwość dokonywania przedpłat.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Niewiński tel. (85 ) 715-27-18

10.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w wyznaczonym terminie w języku polskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

(podpis Dyrektora)

                                                                                                                                                       

 

 

11. Treść oferty:                                             

 

11.1 przedmiot zamówienia.........................................................................................................

11.2 znak sprawy O.26.11.2019.KN                  

11.3 nazwa wykonawcy   ...........................................................................................................

11.4 adres wykonawcy................................................................................................................

11.5 imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia oferty.......................................................

11.6 NIP......................................................................................................................................

11.7 Regon..................................................................................................................................

11.8 numer konta........................................................................................................................

11.9 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę netto za ................................ zł (słownie złotych............................................................

................................................................................................................................................ )

 

Podatek VAT.................................. zł (słownie złotych............................................................

................................................................................................................................................ )

 

Cenę brutto za .............................. zł (słownie złotych............................................................

................................................................................................................................................ )

11.9.   Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11.10. Okres gwarancji: nie dotyczy

  • Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....................................
  • Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

                           

 

 

 

(podpis Wykonawcy lub Osoby upoważnionej)

(Data)

          ........................................................                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 
 

(pieczątka Wykonawcy)

 

 

Podziel się