ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

Opublikowano 2019-11-06

Znak sprawy: O.26.12.2019.KN

Łapy, dnia 06.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, zaprasza do złożenia ofert na:
 2. Przedmiot zamówienia: Zakup  i  dostawa samochodu osobowego na potrzeby  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  jest  w załączniku nr   1   do   zapytania   ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Termin realizacji: do dnia 23.12.2019 r.
 4. Okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji  samochodu:
  1. 24 miesiące  na podzespoły  mechaniczne  i elektryczne  pojazdu,
  2. 24 miesiące na powłokę lakierniczą,
  3. 72 miesiące na perforację karoserii

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający przy  wyborze Wykonawcy posługiwał  się będzie  następującymi  kryteriami  oceny ofert:

cena - waga –100%,

 – ocenie  będzie  podlegała  cena  brutto  podana  przez  Wykonawcę  w  formularzu oferty, wg następującego wzoru:

 

                                    cena min

 Ocena oferty  [pkt] = ------------- x 100

                                      cena

gdzie:

Cena  - cena badanej oferty ( brutto);

Cena min - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt

 1. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, koszt dostawy, opłaty
   i należne podatki,
  2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich,
  3. Postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający  Zamawiającemu udostępnienie  jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy),  adresu,  ceny, zakresu realizacji  zamówienia,  terminu wykonania zamówienia,  okresu gwarancji, warunków serwisu w okresie gwarancyjnym, warunków płatności,
  4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści oferty. Odpowiedzi, bez podania źródła zapytania, zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w zakładce poświęconej niniejszemu postępowaniu: http://www.mopslapy.pl/zamowienia-publiczne.html
  5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy.
  6. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Przed upływem  terminu  do  składania  ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym  jego  etapie bez podania  przyczyny
  8. W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny złożonej oferty.
  9. W przypadku wpłynięcia oferty po terminie składania ofert zostanie ona niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy.
  10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę  należy  przekazać  w  formie pisemnej na  adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy (wejście od ulicy Nowej) pokój nr 21 do dnia 15.11.2019 r. do godziny 9.00. Zamawiający uznaje za datę wpływu dzień otrzymania dokumentu, a nie datę stempla pocztowego.

 1. Warunki płatności: Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  bankowym 
  z  rachunku  Zamawiającego  na rachunek bankowy  Wykonawcy  w  terminie  do  21  dni  od  złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo  wystawionej  faktury. Podstawą wystawienia faktury przez  Wykonawcę będzie  podpisany  przez  obie  strony bez  zastrzeżeń protokół  zdawczo-odbiorczy.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Niewiński tel. (85 ) 715-27-18
 3. Sposób przygotowania oferty:
  1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w wyznaczonym terminie w języku polskim, wypełniając punkt 11 zapytania ofertowego - formularz oferty, zamieszczony poniżej.
  2. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz  opisanej „Oferta na zakup i dostawę samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka pomocy społecznej w Łapach”.
  3. Oferta musi zawierać:

- wypełniony  i podpisany formularz oferty wraz z załącznikiem do  formularza  oferty – opisem oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie  ze  wzorem stanowiącymi załącznik  nr 1 do  zapytania ofertowego. 

- złożona  oferta musi  zawierać  wszelkie  informacje wymagane w zapytaniu ofertowym i wynikające z zawartości formularza oferty;

- pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  o ile   umocowanie  do  dokonania   przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych.

 

Formularz oferty

 

11. Treść oferty:                                            

 

11.1 przedmiot zamówienia: Zakup  i  dostawa samochodu osobowego na potrzeby  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  jest  w załączniku nr   1   do   zapytania   ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”       

11.2 znak sprawy: O.26.12.2019.KN                 

11.3 nazwa wykonawcy: …………………………………………………………  

11.4adres wykonawcy:            ………………………………………………………….

11.5imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia oferty: ………………….    

11.6 NIP: …………………….

11.7 Regon ……………………           

11.8 numer konta …………………..  

11.9 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę netto ……………..           zł (słownie złotych) ……………………………………

 

Podatek VAT ………….            zł (słownie złotych) ……………………………………

 

Cenę brutto ……………            zł (słownie złotych) ……………………………………

 

11.10 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11.11. Okres gwarancji samochodu:

 1. ……. miesiące  na podzespoły  mechaniczne  i elektryczne  pojazdu,
 2. …….. miesiące na powłokę lakierniczą,
 3. ……...miesiące  na perforację karoserii:

 

 

11.12 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 23.12.2019 r.        

11.13 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

11.14 Wyrażam zgodę na podpisanie umowy określającej szczegółowo warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

11.15  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu**.

 

…………………………………..…..                                              …………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych

do reprezentowania Wykonawcy)                                                                             (data)

 

 

            ……………………………………….

                                                                                                                        (pieczątka wykonawcy)

 

 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

                           

 

 

                           

Podziel się