ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup nowych urządzeni laptop, nagrywarki zewnętrznej i oprogramowania MOPS w Łapach

Opublikowano 2019-09-12

Znak sprawy: O.26.10.2019.KN                                                                  Łapy, dnia: 12.09.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Zamawiający Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

 zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

„Zakup nowych urządzeni : laptop, nagrywarki zewnętrznej i oprogramowania MOPS w Łapach”

  1. Termin realizacji zamówienia: do 27 września 2019r.
  2. Okres gwarancji: 24 miesiące do dnia protokolarnego odbioru sprzętu.
  3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia
  4. Przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie fabrycznie nowych, nieużywanych niżej wymienionych przedmiotów zapytania ofertowego

 

Laptop

1 szt. Komputer przenośny:

 Laptop Dell Vostro 3583 12 GB RAM/ 512 GB M.2 PCIe/ 512 GB SSD/ Windows 10 Pro

Chipset karty graficznej: Intel UHD Graphics 620

Pamięć RAM (zainstalowana): 12 GB

Procesor: Intel Core i5-8265U

Przekątna ekranu [cal]: 15.6

System operacyjny: Windows 10 Pro (oprogramowanie musi być nowe nigdy nie instalowane na innym urządzeniu.)

,potwierdzony stosownymi licencjami  dla  komputera.

Dostawa pierwsze uruchomienie urządzenia na koszt wykonawcy.

 

Pakiet Office

1 szt. MS Office 2019 w wersji Home & Business (oprogramowanie musi być nowe nigdy nie instalowane na innym urządzeniu.).Licencja dożywotnia bez ograniczenia czasowego

 – sztuk 1

 

Nagrywarka zewnętrzna

1 szt. Zewnętrzna nagrywarka CD/DVD na USB

 

  1. Inne istotne warunki zamówienia

- Artykuły winny być dostarczane do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych i posiadać najwyższą, jakość, sprawność oraz wydajność.

- Za termin wykonania podmiotu umowy uważa się jego dostarczenie do siedziby zamawiającego, potwierdzone protokołem odbioru

-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia powstałe w wyniku transportu

- dostawa sprzętu wymienionego w pkt.5 nastąpi po podpisaniu umowy z wyłonionym dostawcą

- w przypadku dostarczenie artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (zastrzeżeń dotyczących specyfikacji, widocznego uszkodzenia urządzeń , uszkodzonych opakowań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 5dni od zgłoszenia przez Zamawiającego

- dostawa do budynku MOPS w Łapach ul. Główna 50 zamówionych artykułów na koszt wykonawcy

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

- w formularzu ofertowym należy wpisać łączną cenę za urządzenia i pakiet office

- oprogramowanie musi być nowe nigdy nie instalowane na innym urządzeniu.

- Dostawa wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu komputerowego na koszt dostawcy.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy (wejście od ulicy Nowej) pokój nr 21 do dnia 17.09.2019 r. do godziny 900,ofertę należy złożyć osobiście lub listownie. Zamawiający uznaje za datę wpływu dzień otrzymania dokumentu a nie datę stempla pocztowego

  1. Termin otwarcia ofert 17.09.2019r.
  2. Warunki płatności:Wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy składowe Zapytania Ofertowego (w tym dostarczenie zamawianego sprzętu do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania i przetestowania sprzętu w miejscu dostawy), Koszty transportu oraz ewentualnego ubezpieczenia pokrywa Wykonawca. Płatność za zakup urządzeń i oprogramowana nastąpi przelewem z odroczonym terminem o 21 dni przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Przelew zostanie zrealizowany na rachunek bankowy wskazany na fakturze tożsamy z numerem wykazanym w umowie przez Wykonawcę. Za datę przekazania faktury uznaję się dzień wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Faktura winna zawierać cenę  poszczególne urządzeń i pakietu Office   Zamawiający nie dopuszcza możliwość dokonywania przedpłat.Koszty transportu oraz ewentualnego ubezpieczenia pokrywa Wykonawca Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Krzysztof Niewiński tel. 85 715 25 50 wew.210 lub 85 715 27 18 wew. 210
  3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w wyznaczonym terminie w języku polskim.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 

(podpis Dyrektora)

                                                                                                                                                       

Podziel się